v 0.9

 

 

d  
daad → daad
daadkracht → kevoek
daadwerkelijk → daadwerkelek, eigelek, → feitelek
daags werdes
daar dao
daarenboven dessens, evezièr, ouch
daarentegen dao-en-tege
daareven zjuus
daarginds dao-achter
daarmee daomèt
daarna dan, daonao
daarnet zjuus
daarom → daomèt, → daorum, → daoveur
daarvandaan daovandan
daarzo deh, dehdan
daas paersjvleeg, → praom, → proan, sjteekvleeg
dadelijk → dalek, sjnak, zoa
dadelijk (... nadat) in (... tot)
dag daag
dag (voor de ... komen) fig. betuine
dagblad gezèt
dagdienst in de mijn daagsjiech
dagelijks aldaag, → dageleks
dagen, dageraad aanbreken kläöre, → klière
daglicht daag, daagleech
daglicht worden kläöre, → klière
dagloner → daagluènder
dagopbrengst daaggeld
dagregister zjoernaal
dak daak
dak (gestoelte voor de schilder dat aan het ... hangt)

daaksjtool

dakdekker daakdèkker, dèkker
daken (hoek tussen twee ...)

I kael

dakgoot → daakrin, → ka(a)njel
dakgoot (overlaatbuis in...) daakdröp
dakleer → daaklaer, → papendèk
dakraam daakvinster
dakspant, dakstoel daaksjtool, gebónt, sjpant
dal (klein ...) dèl, gröb, →  I kael, → sjlónt
dalen zakke
damast damas
dame (keurige ...) pleetsje, → printsje
dameshoedje kapoets(j)
damesjapon damestwalèt
damesmantelpak (nauwsluitend ...) taljäör
damesonderbroek zonder kruis → breidzeiker, → pieszièlke, → sjnelzeiker(t)
damespakje → kómplèt, mantelpekske
damesschoenen met hoge hak hakkesjoon
damp → I mies, nevel, zjwaam
dampachtig → bedómp, dempetig
dampen (scherts. roken) → dampe, → rouke, zjwame
dampig (kortademig) amechtig, → dempig, → kort
dampig (nevelig) dampetig, dómpetig
danig → areigel
dank je wel danke, mersie
dankbaar erkintelek
dankwaardig dankesweerd
dansavond tegen betaling van een stuiver per dans knebkesdanse
dansen (zeer dicht tegen elkaar ...) sjufele
danseur dansäör
dansleraar dansmeister
dansmeisje b.g.v. carnaval → dansmamzèlke
dansvloer (losse, demontabele ... in de openlucht) zjwiek
dar draen
darmbeklemming mizeraere
darmen derm, gepuuts
darmspoeling lavvement
dartel → bredsetig, poeppeloestig
dartel, beweeglijk persoon → ertendenser
dartele, wellustige meid bradspriej
dartelheid → brads, →breds
darten → piekvogele
dashboard desjbord
dashond dashónd, tekkel
dassenburcht (pijp van ...) dasse-aerd
dassenvel (hals- of borstbekleding van ...) deske
dasspeld krevattesjpang
dat voegw. tot
datgene datgeen
datum datem
dauw (bevroren ...) II riem, roevros
dauwworm dauwwörm, haorwörm
dazen dazele
dealer depo-houwer
declameren → dikklemere, opzèğğe, veurdrage
declaratie → dikklerasie
decor dekaor
decoreren dikkerere
deeg deig
deegachtig (niet goed doorbakken) gereemp, knetsj, knetsj(et)ig
deegbak → deigbak
deeggist deisem, höffe
deegreepjesvlaai lödderkesvla
deegwaar (hard, uitgedroogd) knasper
deegwieltje (om reepjes te snijden t.b.v. ’lödderkesvla’) relke
deel (dorsvloer) din
deel (part) → deil, gedeilte
deelnemer deilnummer
deels → deils, gedeiltelek
deemoedig → deemeudig 
deemstering duusteraovend
deerniswekkend erm
deerntje → gekske
defect bn. defek, → fetuuj
defect zn. defek, faeler, gemies, mankaasj(e), → pech, → tekortkómming
defileren diffelere
definiëren II umsjrieve
deftig sjiek, → sjtaats
degelijk gróndig
degene die wae
deinen (zittend, arm in arm, heen en weer schommelen, wiegelen of ...)  sjoenkele
dek dèk
deken (gewatteerde ... (voorloper dekbed)) plumo
deken (persoon) deke
deken (voorwerp) dèkke
dekken dèkke
dekkleed → barsj, → basj, → dèkkleid
dekmantel → dèkmantel
dekselen dèksele
deksels (vloek) → nóndedzju
dekzeil → barsj, → basj, → dèkkleid
del (duinvallei) dèl, → I kael
delegeren dillegere
delen (in ... splitsen) → deile
delver van mergelblokken blokbreker
demarrage dimmeraasj
dementeren verkienzje
demi (overjas) → demi
demi-saison sezoensjas
denken dinke, → veróndersjtèlle
denkend aan → gedachtig
denkwerk → dinkwerk, → hersjewerk
denkwijze gedachtegank, geis
depêche depèsj
dependance dippendaos
deponeren → dippenere, lèğğe, neerlèğğe
depot depo, lager, maggezien, → pakhoes
deppen opsoppe
deputatie dippetasie
derailleur → dirreljäör, → versjnelling
derde driejde, → driejds
deren (schelen) bómme
derrière baom
dertien daartièn
dertig daartig
desem deisem, höffe
deserteur dizzertäör
desnoods desnoads
despoot → hièrsjap, → kómmendant, pottentaot
dessert dèssaer, → naogerech
destijds → destiejds, → indertied
destilleren diestelere
destrueren → vertestewere
detachement dittesjement
deugd deug
deugdelijk degelek, → deugdelek
deugdelijkheid kwalliteit
deugdzaam → fetsoenlek, ièrbaar, modes
deugdzaamheid II ièr
deugen douge
deugniet batteraaf, → däögeneet
deugnieten jäön
deuk blötsj
deuken blötsje
deur (de ... uitzetten) → bezjoere (droet ...), →  droetbesseme, → droetsjmiete
deur (hinderlijk in en uit lopen zonder ... te sluiten) → poorte
deur in een rijtuig perteer
deur (stier) duur
deurhengsel → gehing
deurklopper klöpper
deurknop deurkrök
deurkozijn deurgesjpan, gesjpan
deurkruk deurklink, deurkrök
deurnis pertaol
deuromlijsting sjabrang
deuropening deurgesjpan,→ doorloup, gesjpan
deurpost, deurstijl deursjtiel, → pos, sjtiel
deurveer drenger
devotielichtje devosie-lempke
deze dees, dizze
deze keer dietskièr
dezelfde eigeste, einderlei
dezerzijds dizzerziejds
diabetes → soekker, → soekkerkrenkde
dialect dialek, plat, sjtreektaal
diarree → aafgank
dicht (gesloten) toew
dichtbij → vlakbie
dichten (dichtmaken) sjtoppe
dichten (verzen maken) diechte, rieme
dichterbij nao, naobie, → naoder
dichterbij komen naodere
dichterbij schuiven biesjuve
dichtgebonden einde v.e. zak sjmoek
dichtknijpen kniepe
dichtknopen →  knuipe
dichtmaken van een wond (met krammen) kremme
dichtnaaien van sokken sjtoppe
dichtslempen, dichtslibben sjloeze, versjtoppe
dichtspijkeren vernegele
dicteren diektere
dictionaire → dieksjenaer, → woordebook → dieksjenaer, → woordebook
die dae
die (gene tgov. deze) geen
die richting uit daoroets
dief deef
diegene → daegene
dienblad → deenblad, → teblèt
dienblad (groot ...) → plato, → teblo
diender deender
dienen dene
dienst deens
dienst (in ... stellen van) wieje (... aan)
dienst (korte, afwisselende ... (sjiech) in de mijn) vlaggesjiech
dienst (ploegen...) plogendeens, sjiech
dienst (van ... zijn) gereve, plezeer (e ... doon)
dienstbaar deensbaar, → gedeenstig, → veurkómmend
dienstbetoon naoberdeens
dienstbode (doorgaans jonge ...) deensmaedsje
dienstig → deenstig
dienstklopper deensklöpper
dienstmaagd, dienstmeid deensmaad, maad
dienstvaardig, dienstwillig deensbaar, → gedeenstig, → veurkómmend
dientengevolge daovandan
diep deep
diep overdacht doordach
diepe buiging sjtriekaasj
diepe (het ... gedeelte van een zwembad) depe
dieper denken doordinke
dieper maken oetdepe
diepgaand gróndig
diepte deepde
diepvrieskist, diepvriezer deepvrezer
dier (dood ...) kring
dierbaar deerbaar, geleef
dierentemmer → derentemmer, → dressäör
Diets Duutsj
dievengilde scherts. roejvereiniging
difficiel → diffesiel
diggel dieğğel
diggelen → gruzelemente, → heksele, kertale
dijen (gedijen) dieje, gedieje
dijk II diek
dik I diek, gezat, korpelent, vèt
dik achterwerk v.e. vrouw paersjvot
dik hoofd → kenónskop
dik persoon → diekzak
dik (persoon met ... hoofd) diekkop
dik smeren klene
dik (vrouw met ...  achterwerk) paersjvot
dikdoener → behejtskrièmer, braniemeker, kale, naaksje
dikdoenerij diekdoneriej
dikke, lange neus → koekkel, teulder
dikke, lompe vrouw → madzjel
dikke pap brie, proetsj
dikke stip toep
dikke stok prengel
dikke straal guitsj
dikke, vettige damp of rook kwalm, → walm
dikke vrouw blaos, → prattel
dikken diekke
dikker worden oploupe
dikkop → kenónskop
dikkopje (kikkervisje) koeleköpke
dikte diekde
dikwijls → dèk, dèks, → mènnigmaol
dikzak → diekzak
dilettant → ammetäör, leefhöbber
diner dinee
ding dink
dinges dinges(kèrke)
dinsdags deensdes (’s/’sj ...)
diploma → brevèt, getuugsjrief
direct → drek
directie direksie
dirigent dirizjent, → kepelmeister
discipline diesseplien
discotheek disko
discriminatie diskrimenasie
discrimineren achtersjtèlle
discussiëren → dispetere, → vreigele
dispensatie → dispenzasie
disponibel → diesponiebel, dispeniebel
disputeren → dispetere
disputeren (kibbelen) → vreigele
disselboom diesselboum, karreboum, roow
dissonant dizzenant
distelvink → diestelvink, pötter
distilleren diestelere
distribueren versjpreije
distributie disterbusie
district distriek
dit diet
ditmaal → deesreis, → dietskièr
divan → divan, kannepee, → zietbank
divan (spiraalmatras/springbak van bed, bank, ... e.d.) → resaorebak, → II zeef
diverse etteleke, versjeije
dobber (hengelsport) driever
doch meh
documentenmap → kaf, → kaperkel, → map
dode doa
doden maore
dodenwake waak
doedelzakspeler  (rondreizende muzikant inz. ...) trioolder
doei daag
doek dook, plak
doel (bedoeling) opzat
doel (goal) gool
doelgericht doelgeriech, geriech
doelloos besluiteloos rondlopen sjevere
doelman bij balspel kieper
doelmatig prakties
doelpunt gool
doelverdediger bij balspel kieper
doen doon, oetriechte, verriechte
doen gevoelen doorwèrke
doen ophouden sjtoppe
doen toekomen → versjaffe
doerak (deugniet) batteraaf, → däögeneet
dof I doef, → mat
dof van geest suuf
doffer (mannetjesduif) heure, hore
dog doğ
dokken → dokke, sjtoekke
dol (draaierig, onbezonnen, razend t.g.v. ziekte) II döl
dol (gek) → gek
dol (verzot) verhèlsj
dole (kauw) daol
dolen daole
dolgedraaid II döl, duzelig
dolle (door ‘t ... heen) bröl
dolleman I döl, → flabbes, toeppes
dollen dölle, gekke
dom (beperkt van verstand) achterlek, dóm, ónbenöllig, sjtóm
dom (flauw, onnozel) achterlek, → echterlek, → löllig, → ónnuèzel, sjeel, sumpel
dom, onnozel persoon → äöf(ko), sjaopskop
dom praten → bazele, kwatsje
domestiek bedeende, → dómmestiek, hoesknech
domkop kaufskop, klotskop, → uulskuke
domme praat → bazel
domme praat (rumoerig ... uitkramen) sjoutere
dommekracht (hijswerktuig) wing
dommelen doezele
dommerik, domoor achtereuver, → äöf(ko)
dompig dómpetig
domweg → dóm-eweg
donateur donnetäör
donateurskaart sjteunkaart
Donatus (beeldje van de H. ...) dóndergödsje
donder (mieter) fliekker, → I mieter, priej
donderbeestje → dónderwörmke
donderdag (de ... voor vastenavond) vètdónderdeg
donderdags (‘s) dónderdes (’s/’sj ...)
donderen (mieteren) → klene
donderen (van veraf) hómmele
dondervliegje → dónderwörmke
krabbia krabbia
dons van jonge vogel → duvelshaor
donsachtig flosjig
dood doad, kepot
dood dier kring
doodarm bedelerm
doodeenvoudig doadsumpel
doodgaan → doadgoon
doodgraver doadegraever
doodkist → doadskies, → sjrien, → zerk
doodlopend boets
doodmoe, doodop → bekaaf
doods → doads, → oetgesjtorve
doodsbleek → doadsbleik, → krietwiet, → liekbleik
doodshemd doadshumme, → liekkleid
doodskist → doadskies, → sjrien, → zerk
doodskleed doadshumme, → liekkleid
doodsprentje doadeprintsje
doodstil → moessjtil
doodvallen → doadvalle, umvalle
doodziek → doadskrank, kotsekrank, sjlech, sjterveskrank
doof II douf
doof persoon I douf
doofpot → blösketel, doufpot
doofpot (bij houtsvuur) aomerepot
dooi(en) doa
dooier deure, eierdeure, → eigeel
doolhof labberint
doop doup
doopmoeder → paat, → petetant
doopnaam I veurnaam
doopsel (het sacrament van het ...) r.-k. duipsel
doopvader → petenónk, → peter(e)
doopvont doupfónt
door mèt
door elkaar doorein, euverhoup, ónderein
door en door rot → sjnoef(s)rot, → sjnoetsrot
door zijn keel (doorgeslikt) krijgen aafkriege
doorbakken (niet goed ... laag in brood) bakreem, → reem, → zièl
doorboren → perferere, → pónse
doorbrengen sjliete
doorbuigen doorzakke
doodeweeks werdes (’s/’sj ...)
doordeweekse dag werdeg
doordrammen, doordraven → doordrave, doorzaege
doordrenken (aarde met water ...) sjlempe
doordringen doorwèrke
doordringend pinnetrant
doordringend (van geluid) II sjel
doordruppelen I zieje
doorgaans → algaons
doorgang → doorgank, gesjpan, passaasj
doorgang (met recht van overpad) voor vee tussen weilanden gevaertsje
doorgang (smalle ...) → doorloup, gesjpan
doorgedreven (te ver ...) euverdreve
doorgeefluik (bv. van keuken naar restaurant) → lokèt, sjalter
doorgeslikt krijgen aafkriege
doorgewinterd → gesjteinpeek, hel
doorgoed ingood
doorgroeid doorrege
doorhalen doorhole, sjrappe
doorhebben → doorhöbbe, → doorzeen, → gate (in de ... höbbe), → sjmieze (in de ... höbbe )
doorkomst passaasj
doorlezen (vluchtig) I euverleze
doorloop → doorloup, gesjpan
doormidden doordemiedde
doorn III doon
doornappel sjteekappel
doornat → pratsjnaat
doornenkroon donekroan
doornhaag, -heg deunehèğ
doornkruiper → graasmösj, → hèğğemösj, → taatsj
doorpraten (vervelend ...) → doordrave, doorzaege
doorprikken doorsjteke
doorredeneren (ondoordacht en onbesuisd ...) → doordrave, doorzaege
doorschieten naar (fig.)  doorsjloon nao
doorschijnen van onderliggende verflaag griene
doorslaan → perferere, → pónse
doorslaand doorsjlaond
doorslikken innumme, insjliekke
doorsnellen doorsjnäöre
doorspoelen (toilet) aaftrèkke, doorsjpeule, doortrèkke
doorstaan höbbe, → redde, → vaele, verdoere, verdrage
doorstappen (goed ...) sjtevele
doorstrepen doorhole
doorsturen → doorsjiekke, → verwieze doorsturen → doorsjiekke, → verwieze
doortrapt → sjlauw
doorvertellen euverbreve
doorvragen oethuère
doorwaadbaar drèj, óndeep
doorwaadbare plaats in een beek of rivier → ğowee, → treech
doorweekt pratsjnaat
doorweekte aarde → prat, → sjliek, sjloaper
doorzaniken doordrave, doorzaege
doorzetten bolwèrke, doorbiete, doorzètte, oethoute, oetzinge, → paolhoute, → pinhoute, volhoute
doorzeuren → doordrave, doorzaege
doorzien (doorhebben) → doorhöbbe, → doorzeen, → gate (in de ... höbbe), → sjmieze (in de ... höbbe )
doos doas
doos of trommel naast de schoorsteen voor het bewaren van de houtspaanders fiettedoas
doosvrucht zaoddoas
dopen → drenke, duipe, soppe
dopheide heij
dopneus sjtoepnaas
doppen (peulvruchten) döppe, → kevere, → luite, paole
dorp dörp
dorpel dörpel
dorpje zonder kerk gehuch
dorpsakkers gewanne
dorpsbierbrouwerij → broewhoes, pannes
dorpsgrens bievank
dorpspoel pool
dorpspoel (natuurlijke ... of -vijver) wiejer(t)
dorsen deersje
dorsen (machinaal ...) dampe
dorsmachine (door stoom aangedreven ...) → dampkas
dorst doorsj
dorst lessen  blösse
dorstig deursjtig
dorstig mens → zoeplap
dorsvloer din
dorsvloer  (houten balkenstelsel (zoldering) boven ... ter bewaring van schoven) bejjersjhout
dorsvloer (plaats op boerderij naast de ..., waar de veldvruchten worden bewaard) → wesj, → wiesj
dorsvloer (zolder boven ...) euverdin
dot (bv. watten) poes
douanier kemies
doubleren op school plekke (... blieve), ziette (blieve ...)
douchekop broes(j), → doesjkop
douchen doesje, poedele
doudijnen doudere
dove man douve
dove vrouw I douf
doven ww. douve, oetdoon, oetmake
dovenetel doufnetel
dozijn dozien
draad draod
draad (afhangende ... van een boordsel) fra(a)njel
draad (de ... kwijt zijn) droetzin
draad (dunne ... om iets te binden) bingdraod
draad (gesponnen ..., garen) II gare, vaam
draad insteken in de naald invaeme
draad (losse ... aan stof) zemmel
draad met pek besmeerd peekdraod
draad van verhaal → apperpo, sjapiter, teks
draadgaren vaam
draadzeef I zeef
draagbaar  berie, → brankaar, → draagbaar
draagbaar gemak kaksjtool, → nachsjtool, → sjtèllingske
draagbalk lattej
draagmand a.d. arm → ermskörf, hermskörf
draagstel van ketelset met één hengsel henkelman
draagtas (met hengsels) tesj
draagwijdte sjtrèkking
draagzak draagtuut
draai drej, driè, → toervel, zjwunk                                                                           
draai (valse ...) vrunk
draaien (keren) driè, kière, trölle                              
draaien/omkeren inz. van gras/hooi wendere
draaien (vervelend om iemand heen blijven ...) toerre
draaierig II döl, duzelig
draaihek (tussen weilanden) → tiervel, → toernikèt
draaihoutje als sluitmiddel → wirvel
draaiing vrunk
draaikont (iemand die steeds van mening verandert) drièkónt, → toervelvot
draaikont (persoon die veel wiebelt) drièkónt, → toervelvot,→ wiemelaer
draaikruis → tiervel, → toernikèt
draaimolen → karresel
draairoede → sjpanjelèt, → vinsterpómp
draaitafel (platenspeler) grammefoon, → platesjpeler
dracht drach
drachtig (niet ... van koe) maus
draf (bostel) II draaf
draf (snelle gang) koeree
dragen drage
dragen (een last of ʼn kind op de ... dragen) poekkele
dragen of sjouwen (van klein kind) pungele
drager draeger
dragonder (grote, zware en heerszuchtige vrouw) dragoonder, roezekater
dralen → neuzele, trampele
dranger drenger
drank aanlengen → aanlenge, duipe
drank (in het klein verkopen/schenken van sterke ...) versjödde
drank (slechte ...) kattepies, zuig
drank (slechte kwaliteit sterke ...) → foezel, → joeks, → sjabbou, zuig
drank (slechte of flauwe, oudere ...) → gössel, sjloaper, → zuijel
drankje (een ... nemen) → nienne,  pietsje (eine/ eint ...)
drankneus zoepnaas
drankorgel → zoeplap
drankrest → kletske, → klietske
(drank)rondje als traktatie → rundsje, → toernee
drankvoorraad drinkes
drapeau drappo
draperen drappere
dras (koffiedik) grozel
drassig gebied → brook, zómp
drassig weidegebied beend, → loeszak
drecht → ğowee, → treech
dreinen (huilerig zeuren) → zeivere
drek (uitwerpselen) → kak, → I poep, → sjiet, sjtrónt
drempel dörpel
drenken (doortrekken met een vloeistof) → drenke, duipe, soppe
drentelen trampele
drentelend persoon trampelko
drenzen (huilerig zeuren) → zeivere
dresseren aafriechte, aekstere, bendige, → dressere, temme
dresseur → derentemmer, → dressäör
dressoir dreswaar
dreumes döppe, → poet
drevel doorsjlaag, → driefnagel
drie vastendagen voor Hemelvaartsdag kruusdaag
drieën (met zʼn ...) drieje (mèt hun/oes/uuch ...)
drieërlei driejderlei
driehoekig dakdeel noordhook
driehoekig gevouwen en geknoopte halsdoek voor mannen hausplak
driehoekig kruisstuk in broek grej
driehoekig zijden borduursel ter afwerking bv. van naden in kledingstuk vleeg
driekleurig viooltje paosee
driekwartsmaat driekwa(a)rtsmaot
driepoot voor het opstapelen van hooi miet, → opper
dries drees
driest dreisig
Drievuldigheid r.-k. Drievöldigheid
drift drif, gief, → grel, → kolaer
driftig hietsig
driftkop giefsjieter(t), knien, → venienige
drijfijzer (drevel) doorsjlaag, → driefnagel
drijfnat → pratsjnaat
drijftol  → koekkerel, → sjmiektol
drijfveer grónd, gróndsjlaag, rae
drijven drieve
drillen aafjakkere, aafkniepe, aafrakkere
dringen (benauwen) praome
dringen (tijd) → persere
drinkbus → bidón, → drinkbös
drinkeboer → zoeplap
drinken ww. drinke, → huuppe, pietsje
drinken (bovenmatig ...) → zoepe
drinken (het ..., drankvoorraad) drinkes
drinken (hoorbaar ...) lepsje, → sjloebbere, → sjlörpe
drinken (kindertaal) nienne
drinken met kleine slokjes nieppe, → zuijele
drinken (niets te ... hebben) druègsjliepe
drinken (vee laten ...) drenke
drinken (veel ...) → zoepe
drinken zonder besef gössele
drinkgeld → euvertip, → fooj
drinkglas (klein ...) sjöpke
drinkkopje tas
drinkplaats voor vee aan beek of rivier drenk
drinkwater → gemeintepils, → pómpenheimer
droef dreuvig
droefgeestig → dreufgeistig
droevig dreuvig
droevige (verkenningsvliegtuig uit WO II, zo genoemd vanwege het “droevig” ronkende motorgeluid) dreuvige
drogen druège
drogisterij drogiesteriej
dromen druime
dromer fones, kluteklaos, → uèm
drommels → verdöld, → verdómp, verrèkdes
dronk drónk
dronkaard, dronkelap → zoeplap
dronkemanspraat → dröpkeskal, → zatemanskal
dronken gela, → hagelevol, zaat
dronken (licht) aangesjote, teut
dronken worden inkriege (e sjtök/ ʼn sjtriep ...)
dronkenschap zatigheid
dronkenschap (lichte beneveling/...) zjwieps
droog druèg
droog persoon → druège, druègkloat, → druif
droogdoek (theedoek) potdook
droogje (op een ... zitten) druègsjliepe
droogkloot → druège, druègkloat, → druif
drooglijn → wesjdraod
droogstoppel → druège, druègkloat, → druif
droogte druègde
droogtoestel druèger
droom druim
drop → drop, ketteke, lakriets
dropje (ruitvormig ...) pestielke
droplint lassee
dropveter krissiereem
dropwater → krissesaap
drugs dröğs
drugsverslaafde zjunk
druif II droef
druilerig (weer) → II mies, miezer(t)ig, mónketig, → regenechtig
druilerige, miezerige regen → sjtöbrege, → viezel, zauwelrege
druipen van verf loupe
druk (actief) bedrievig, drök
druk (geestelijke ...) aandrank, → drök
druk maken (opwinden) → oprege
drukken drökke, duje, pietsje, praome
drukken (poepen) → kakke, I poepe, sjiete
drukkend (broeierig) → breujetig, drökkend, zjweul
drukkend, onweerachtig weer dónderwaer
drukkend warm drökkend, zjweul
drukknoop(je) → kniepperke
drukte → drökde, gedreng
drukte (kouwe ...) → ambras
druktemaker → behejtskrièmer, lelbek, leve-meker, moelemeker, wauwelaer
drup dröp
druppelen dröppele
druppelsgewijs allenkelek, → dröppelsgewies, gaondeweg, → lanksemerhand, mèt-en-mèt, ónderhand, mèttertied
druppen dröppele
dubbel dobbel, → döbbel, ins
dubbelen (tegenstander op ronde achterstand zetten) → döbbele
dubbelganger döbbelgenger
dubbeltje döbbelsje
dubbelzinnig/onzedig → sjuin(s)
duchten opzeen (... tege), vreze
duchtig areigel, degelek
duet duwèt
duidelijk dudelek
duif II doef
duif die zich buitelend laat vallen (buitelduif) toemelaer
duif (gespikkelde bonte ...) → moesj, → sjek
duif (jonge ...) I pieper
duif (kleine bos...) holdoef
duif met verschoten rossige verentooi vale
duig I droef , → duug
duigen → gruzelemente, → heksele, kertale
duigen (in … vallen v.e. ton door uitdroging) verratele
duik duuk
duikelaar (plant) toeleplant
duikelaartje (kinderspeelgoed) koutsjelpuupke, toemelaer
duikelen dukele, toemele
duikelpoppetje dukelaer
duiken duke
duim waarin deurhengsel draait teulder
duimdik doemediek
duimdoekje (op ... sabbelen) → noeğğele
duimelen doemedriè
duimen (duimzuigen) → doeme,  doemeloetsje
duimendraaien doemedriè
duimgat in kegelbal doemelook
duimleer doemeling
duims(maat) doems
duimstok doemsjtok
duimverband doemeling
duimzuigen → doeme, doemeloetsje
duimzuiger loetsjer
duister → duuster
duisternis → duustere
duiten → geld
duitenspaarder → habsjaar
Duits Duutsj
Duitse vrouw Pruuzjin
Duitser → Pruusj
Duitsland → Duutsj, Pruusjes
duivel duvel
duivelbezweerder duvelsbender
duivelsbrood (giftige paddestoel) duvelsvleisj
duivelshaar → duvelshaor
duivelskind → duvelskind, → satansjónk
duiveluitbanner duvelsbender
duivendrek doevesjtrónt
duivenhok doefes
duivenhok (landingsplank aan ...) doevesjlaag, sjlaag
duivenhok (valdeurtje in ...) doevedreng
duivenhouder → doevemèlker, doevepiet
duivenklok → doeveklok
duivenliefhebber (verstokte ...) doevepiet
duivenmand reiskörf
duivenmelker → doevemèlker, doevepiet
duivenmest doevesjtrónt
duivenslag doevedreng, dreng
duivenvlucht (korte ... < 100 km) → forsjtoer, → vitesvlöch
duivin II zieje
duizelen dazele, duzele
duizelig II döl, duzelig
duizend doezend
duizendblad hazegerf
duizendschoon                                         junkerke                                       
dulden permetere, toelaote, vergunne
dulden (iemand of iets niet kunnen ...) luuchte (neet kinne zeen of ...)
dulden (velen) höbbe, → vaele
dun iel, zjwank
dun, sluik, neerhangend hoofdhaar piezelshaor
dun takje rijshout → gaaspel, ries
dun(ne) be(e)n(en) sjpillebein, → sjtelt
dunne (het ... vlees onder de korte ribben van een rund) dun
dunne stok (twijg) → goets, → vietsj, → wietsj
duo sjtèl
dupe duup, pizang
duperen benaodeile
duplex-woning dupleks
duren doere
durf dörf, → kevoek
durven besjtoon, → riskere
dus → duus
dutten doezele, → noekke, soeze
duur (kostbaar) → kosbaar, priezig
duur (tijdruimte) doer
duurte duurde
duurzaam blievend
duurzaam (stevig) sjterk
duveltje duvelke
duw duuj
duwen drökke, duje
dwaallicht wazeleech
dwaas bn. → gek
dwaas zn. → flabbes, → gewejde, hauvegare, toeppes
dwaasheid gekde, → gekkigheid, → kloateriej, kwinksjlaag
dwalen daole
dwang → dwank
dwarrelen of ruisen van sneeuw, bladeren of neerslag riezele
dwars dweersj
dwars (onwillig) → eiveldig, haarwillig, weersj
dwarsbomen tegewèrke
dwarsdrijven → vreigele
dwarsdrijver → dweersjdriever, → verkièrde, → weersjdriever
dwarshout → sjleetboum, → weersjhout
dwarsligger → dweersjdriever, → verkièrde, → weersjdriever
dwaze praat → bazel
dwaze vertoning  poeppekas, → ambras
dwerg (kabouter) → aerdmenneke, → auvermenneke, → kebouter
dwerg (lilliputter) lilipötter
dwingen dwinge
dynamo dinamo