v 0.9

 

 

e  
eau de cologne → odeklón
echt ech, rejel, riechtig
echter aevels, → èvvel(s), → intans
echtgenoot gemaol, man
echtgenote gemaolin, vrouw
echtscheiding echsjeijing, sjeijing
echtverbintenis ech, huwelek, → trouw
eczeem ekzeem
edelgesteente gesjteinte
editie drök, oetgaaf
edoch meh
eed eid
eed afleggen zjwere
eega man, vrouw
eekhoorntje eikheurentsje
eeltig worden verwere
eelt(plek) kweert
een e, ‘n
één ei, ein, eine
een beetje → bietsje, einigszins, fietsjke, get
een en al baar, ech
eend aend
eendenkroos eendemoos
eender einderlei
eendrachtig II ein, einsgezind
eenentwintigen (kaartspel) banke
eenheid gehièl
eenieder ederein
eenkennig → bluè
eenling ein(t)selgenger
eenmaal eimaol, → einmaol,  → ins, oats, → vanzeleve(sdaag)
eenpersoons → einpersoons
eens (het ... worden) → einige
eens (ooit) eimaol, → einmaol,  → ins, oats, → vanzeleve(sdaag)
eens (zelfde mening) → einig, → eins, → inversjtange
eensgezind II ein, einsgezind
eensklaps → ónderins
éénsteens sjteins
eentiende liter (maatje van ...) mäötsje
eentje onbep.vnw. I ein, eine, eint
eentje (in zijn ...) allein
eentonig (afgezaagd) aafgezaeg, eintuènig
eentonig zeurderig geluid van snaarinstrument gejengel(s)
eentonig zeurderig spelen op een snaarinstrument jengele
eenvoudig → einvoudig
eenzaam allein, → einzaam, I verlaote
eenzaat; eenzelvig, alleenstaand persoon ein(t)selgenger
eer (beleefdheidsplicht) hónnäörsj
eer (roem) aanzeen, beteikenis, II ièr
eer (tot ...  zijn/strekken) sere
eer (vooraleer) → veuralièr
eerbaar → fetsoenlek, ièrbaar, modes
eerbetoon hölde, → hómmaasj, → ièrbetoan
eerbied ièrbied, respek
eerdaags ièrsjdaags
eerdat → veuralièr
eerder iè(r)der
eergevoel póntenäör
eergisteren → iè(r)giestere, → veurgiestere
eerlijk → sjappelek
eerst (aanvankelijk) → aanvankelek, ièrsj
eerstdaags ièrsjdaags
eerstkomend(e) → aansjtaonde, kómmend
eertijds → ièrtie(j)ds, → vreuger
eerzaamheid II ièr
eerzucht → ambisie, ièrzöch
eerzuchtig vooruitstrevend  persoon sjtreber
eetbare vrucht v.d. broodboom sint-jansbroad
eetbare wilde planten, bv. jonge netels (spinaziesmaak) hèğğemoos
eetbord → telder, → teleur
eetgerei → besjtek, → gesjièr, → koevaer
eetlust appetiet, → eetlös
eetvork versjèt
eeuw → ièf
eeuwenheugend, eeuwenlang → alièwig
eeuwenoud ièwenoud
eeuwig → ièwig
effect (uitwerking) → effek
effen (vlak, glad) effe, → egaletig, → geliekmaotig
effenen iggelizere
eg aeg
egaliseren iggelizere
egel sjtekelverke
eggen aege
ei (houten ... als hulpmiddel bij het stoppen van sokken) sjtopei
eierdooier deure, eierdeure, → eigeel
eierhoofd → eierkop
eierstok eiersjtok
eiertikken eiertietsje
eigeel deure, eierdeure, → eigeel
eigen eige, vertroewd
eigen (op ... houtje) eigemechtig
eigenaardig persoon → pertrèt, tiep
eigenen → are
eigengemaakte, dikhouten, gesloten slede ieswagel
eigenheimer (eigenzinnig persoon) eigenheimer, → ossekop
eigenliefde aer, eigeleefde
eigenlijk (in feite) eigelek, feitelek, weze (in ...)
eigenlijk (überhaupt) → eigelek, → uberhaup(s)
eigenlijk (werkelijk) → daadwerkelek, eigelek, → feitelek, werkelek
eigenste eigeste
eigenzinnig → eiveldig, haarwillig, weersj
eigenzinnig mens eigenheimer, → ossekop
Eijsdener klompje (appelsoort) → käölemenneke, sjaopsnaas
eikels en beukennoten als varkensvoer mas
eiken(hout), (van) eike
einddoel besjtumming
eind(e) aafloup, ing, kómaaf, oet-ing, → sjlot
eindigen → oetsjeije, → ophoute, ophuère, sjtoppe
einzelgänger ein(t)selgenger
eisen (voorwaarden) → kómplemente
ekster aekster
el èl
elan begeistering, → kevoek
elasticiteit rèk
elastiek illestiek
elastiek van katapult loel
elastisch illasties
elders örgesandersj
elegant illegant, seerlek
elektriciteit → illektriek, → sjtroum
elektriciteitsdraad → sjnoor
element illement
elf hfdtelw. èlf
elf (raad van ... personen t.b.v. de organisatie van carnaval) èlveraod
elfje (sprookjesfiguur) èlfke
elk eder
elk moment allemoments
elkaar uuch, ziech
elkaar (aan ...) aanein
elkaar (door ...) doorein, euverhoup
elkaar (in ...) inein
elkaar (van ...) vanein
elkander uuch, ziech
elkeen ederein
elleboog èllebaog
ellende → elend
ellendeling gleujeling, → sjlechreem, sjmeerkanes
ellendig → erbermelek
els (alcoholische drank, gebogen priem) aels
els (boom) → aels
els (rechte priem) zuul
elzenboom → aels
emailleren immeljere
embleem vienjèt
embouchure ammezjuur
emmer → tob, → ummer
emmeren → zeivere
en passant → aompassant
end ing
ene eine
energie → innerzjie, → kevoek
enerzijds einerziejds
enfin → al-mèt-al, → oeteindelek, → sómmesemares
eng (griezelig) akelek, griezeltig
eng (nauw) ing, → knap, → krap
enge behuizing krempel, kroepnès
engel ingel
engelbewaarder → besjermingel, ingelbewaarder
engelengeduld → hemelsgedöld, ingele-gedöld
Engels Ingelsj
engerd → griezel, → sjoewe, → werewouf
engte ingde
enig (uniek) → einigs, → inselek, → insigs
enige (enkele) → inkel
enigermate, enigszins → bietsje, get, innigsins, kietske
enkel (gewricht) inkel
enkel (louter) allein, → inkel (... en allein), loeter
enkel (maar, slechts) mer
enkele(n) → inkel
enkels (tijdens het lopen met de ... pijnlijk aanstoten) wk. haarinkele
enorm allemechtig, kómsa, →  óngehuèrig
enten gruffele, okkelere
enthousiasme begeistering
enthousiasmeren mètkriege
envelop(pe) breefumsjlaag, emv(e)lop, koevaer
enzovoort(s) enzoawiejer
epidemie bij mens en vee pluur
epistel epiestel
er dao,  de... , dr..., → t’r(sj)
er van langs krijgen draankriege
eraan draan, dran
erachter drachter
eraf devanaaf, → I draaf
erbarmen wk. erberme
erbij debie, nevebie
erbinnen → debinne, drin
erbinnenin debinnenin
erbuiten deboete, droet
erbuiten houden oethoute
erdoor dedoor
ere ière
eregroet ièrbewies
erehaag → ièrehèğ
erelid → ièrelid
eremiet hièremiet, → kloezenaer
eren hèllige, ière, prieze
ereteken ièreteike, óndersjeijing
erfenis → erfenis, naolaotensjap
erfgenamen erve
erg (hebben in) bedraag (höbbe in)
erg (in hoge mate) → areigel, sjteerlek, zièr                                                             
erg klein kietseklein
ergens örges
ergeren → ergere, → opvrete, → sjange(r)nere
ergernis aansjtoat, → ergernis, sjangering
erheen d’rheen, d’rheer
erica heij
erin → debinne, drin
erkennen bekinne, erkinne, inzeen
erlangs delangs
ermee demèt
erna(ar) denao
ernaartoe d’rheen, drobbaan
ernaast deneve, nevebie
ernst (... inzien) bedraag (... höbbe in)
ernst (menens), ernstig → erns, → gemeind, → meines, → sir(re)jeus
ernstig m.b.t. verwonding → gemein, lièlek, vies
eromheen → drumheen
eronder drónder
erop drop
erop los slaan → verknauwele
erop toeleggen insjete (debie ...)
eropaf drobbaaf
eropin drobbin
erover dreuver
ertegen detege
ertegenaan (... gaan) aan‘m (...goon), detegenaan (... goon), draangoon
ertussenuit detösjenoet
ertussenuit blijven → verdoeffe, → versjanse
ertussenuit knijpen → kliepsere, oetp(r)ietsje, → sjtiefte, → voertprietsje
eruitdraaien (op listige wijze uit de problemen geraken) → droetdriè
eruitgooien → bezjoere (droet ...), →  droetbesseme, → droetsjmiete
eruitslaan (uitkramen) → droethouwe
ervanaf devanaaf, I draaf
ervandaan devandan
ervandoor gaan kniepe
ervaren ww. óndervinge
ervoorlangs → deveurdoor, → deveurlangs
erwt ert
erwtenplantjes (twijgen waarlangs de ... kunnen rijzen) erteriezer
erwtensoep ertesop, → sjnert
erwtenteller (gierigaard) → habsjaar
erzonder dezónder
es (loofboom) èsj
esdoorn belboum
essen (van essenhout) èsje
essentie kloe
etage → etaasj, sjtok, → verdeping
etagewoning flet
etalage → ittelaasj, kiek-oet, → vitrien
etappe etap
eten geven vore
eten (innemen van voedsel) ete
eten (kindertaal) namme
eten laten pruttelen pröttele, → zuètere
eten op tafel zetten oethole
eten (overvloedig ...) → aankiele
eten (verkookt ...) breuzel
etensgeur etensloch
etensrest(en) kletske, → örte
etenstijd → etensoer, etenstied, sjaftied
etenstrog → II traog, → troog, → voorbak
etensuur → etensoer, etenstied, sjaftied
etentje etensje
etgroen gromet
etiket etikèt
etmaal ètmaol
ettelijke etteleke, versjeije
etter (pus) puus
etui → étwie
eucharistieviering r.-k. mès
Europese kanarie gerliets
evangelie ivvengelie
even (eventjes) → effe, → effekes
even (... getal) eve, paar
even (om ‘t ...) → nemport
evenaren naodoon
evenbeeld → evebeeld, geliek, geliekenis
evenbeeld van elkaar bn.bw. egalig
eveneens dessens, evezièr, ouch
evenement ivvenement
evenknie gelieke
evenmens evemiensj, nao(d)ste
evennaaste evemiensj
eventjes → effe, → effekes
evenwaardig geliek
evenwel aevels, → èvvel(s), → intans
evenwichtig egaletig, → geliekmaotig
evenzo → insgelieks
everzwijn wild verke
exact (inderdaad) zjuustement
exact (nauwkeurig) ekzak, zjuus
examen ekzame
excursie ekskurzie, oetsjtepke
excuseren → ekskezere, → verekskezere, → veróntsjöldige, → versjuène
excuus → ekskuus, perdao
executeren terechsjtèlle
exemplaar ekzemplaar
exerceren eksersere
existeren besjtoon
expeditie → ekspediese
expliceren → eksplikere, oetereinlèğğe, → oetlèğğe, → verdudeleke, verduutsje, verklaore
exploitant eksplwatant, → zètbaas
exploiteren drieve, → eksplwatere
explosie → eksplozie
exporteren eksportere, oetveure
exposeren → ekspozere
expres (opzettelijk) → bewus, I ekspres, → moodwillig, → opzèttelek
extase ekstaas, verveuring
extra ekstra
extraatje toemaot
extract → ekstrak
extreem → ekstreem, → oetzónderlek
ezel (schilders..., standaard) → ezel