v 0.9

 

WOORDENLIJST NEDERLANDS – VALLEKEBERGS

s  
saai druèg
saaie kerel kloat, → uèm
saaie man met droge humor → druège, druègkloat, → druif
saaie vrouw druègproem
sabbeldoek noeğğelaer
sabbelen → loetsje
sabotage sabbetaasj
sacrament sakkerment
sacramentsprocessie brónk
sacristie sakkersjtiej
saffraan sefraon
sakkerloot sakkerdju
salade sjla
salade (aardappel-rundvlees-...) → kouwsjotel
salamander sallemander
salaris inkómme, loan
salon selón
salueren aansjloon, groete, sallewere
salut salu
samen bie-ein, same
samenbinden binge
samendrukken kniepe, peersje
samengaan fuzere
samenklinken nejje
samenscholing opluip
samensmelten (samengaan) fuzere
samenspanning → gekónkel(s), koezjel(emoesj), kómbien
samenspreking gesjprek, ónderhout
samenvattend → al-mèt-al, → oeteindelek, → sómmesemares
samenvatting (beknopte ...) euverziech
samenwerking → koperase
samenwonen → bie-einlieğğe
samenwonen (ongehuwd ...) hoddele, → hokke
samenzweren bekónkele, → koezjele
samenzwering kómplot
sandaal sendaal
sandaal (leren ... met houten zool) → kallosj, sjoonsklómp
sanitair sannetaer
santé → gezóndheid, → proos, → saontee
santenboetiek, santenkraam → kómbermes
santenkraam (kraam met heiligenbeelden)  petiek
sap saap
sappig → sapig
sarren → koejenere
satijn setien
satinet satinèt
saucijs sesies
sausen (sauzen) sauze
savooiekool sevoajemoos, sjelk
saxofoon saksefoon
scapulier sjabbeleer
scène saen
scepter septer
schaaf sjaaf
schaafkrullen, schaafsel sjaafsjpièn
schaakspel sjaaksjpeel
schaal (bekken, schotel, collecte...) sjaol
schaal (verhouding, schil van ei/vrucht), boomschors) sjaal
schaambeen sjaambein
schaamdeel, schaamte sjaemde
schaamteloos ónbesjaemp, óngezjeneerd, ónversjaemp, I verlaote
schaap sjaop
schaapherder → herder, → sjaopsherder, → sjièper
schaar (bovenlaag van stof/weefsel) sjaor
schaar (knipwerktuig) sjièr
schaar(de) (kerf of breuk in lemmet van  snijwerktuig) sjaarsj
schaars → kremp, sjaarsj
schaats sjaats, sjrieksjoon
schabberig → aafgelaef, → fetuuj, → keduuk, → sjebbig
schabel (voet- of zitbankje) → sjabel, → votebank
schacht sjach
scha(de) sja
schade vergoeden berappe
schadelijk → sjadelek
schadelijke insecten óngesiefer
schadeloosstelling verhaol
schaden sja
schadevergoeding sjavergeujing
schaduw(beeld) → sjièm
schaffen sjaffe
schaft van laars sjach
schaften sjafte
schakelen sjakele
schaken sjake
schalk (hijstoestel) sjalk
schalk (schelm) batteraaf, → däögeneet
schalks → óndeugetig, → sjtout
schallen sjalle
schalmei om de mei-denplanting “in te blazen” meihoorn
schamel erm, → ermelek, ermeudig, → sjamel, → sjièmelek
schamelijk sjaemelek
schamen wk. sjame, zjenere                                                              
schamoteren sjammetere
schampen ketsje, sjampe
schampend terzijde afwijken (met hand) oetsjampe, → oetsjete
schampere opmerkingen (het maken van ...) → gesjtiechel
schamppaal sjamppaol, sjampsjtein
schampschot (afketser) → aafketsjer, → sjampsjeut
schampsteen sjamppaol, sjampsjtein
schandaal → aafgank, → blamaasj, → sjan, sjendaal
schandaleus, schandalig → sjendalig
schandaliseren (erg beschadigen) → sjendelere
schande → sjan
schande (te ... maken) sjange (te ... make)
schandelijk godvergete, → sjendalig
schap (opbergvak) → sjaap, → sjap
schapenvacht (afgeschoren ...) geruif
schapenvlees sjaopevleisj
schappelijk → sjappelek
schapulier sjabbeleer
schare meinigte, sjaar
scharensliep sjièresjlieper
scharminkel sjerminkel
scharnieren sjernere
scharrelaar vreutelaer
scharrelaar (vrouwenversierder) → sjanseremmel
scharrelen → vreutele
scharrelen (losse verkering hebben) sjarrele
scharren (grijpen) → griepe, sjare
schat (geliefd persoon) sjat
schateren sjatere
schatje, schattebout → leefste
schatten (begroten) begruète, rame, sjatte
schatter → sjatter, taksetäör
schattig klein meisje möpke
schatting bedunk
schaven sjave
schavot sjavot
schavuit (deugniet) batteraaf, → däögeneet
schede (etui) → étwie
schede (vagina) → sjeij
schedel sjedel
scheef sjeif
scheel sjeel
scheel kijken sjaele
scheenbeschermer → sjeenbesjermer
scheerder → barbeer, → haorsjniejer, → kwaffäör
scheergerei sjaeres
scheermes (met schede) sjaarsj
scheet (futiliteit) kieksjozerie, sjeet, → tuiterluit
scheet (wind) → II poep, sjeet, → vots
scheetje (klein fijn kind) dietske
scheetje (windje) II puupke
schei (dwarshout in allerlei constructies) sjeij
scheiden → oetereingoon, sjeije, → sjplietse
scheiding (haar...) loezegank, → sjeigel
scheiding/scheilijn tussen percelen sjeid
scheidslijn → kreits
scheidsrechter → sjeidsrechter
scheilijn sjeid
schel I sjel, II sjel
schel en luid klinken sjettere
schelden mietere, oetvare, → sjelle, sjoebbe
schelden (knorrig ...) mietere
scheldpartij → sjelleriej
schelen (ontbreken) duje, → faele
schelen (uitmaken) sjaele, → verdómme, → verrèke
schelf miet, → opper
schelk sjelk
schellenboom sjelleboum
schellinkje ingelebak
schelm (schalk) batteraaf, → däögeneet, sjelm
schelp sjelp, sjölp
scheluw → sjelu, windsjeif
schema sjema
schemeren sjemere
schemering duusteraovend
schenden (schade berokkenen aan) → besjadige, → sjendelere
schenkel sjinkel
schenken (drank) sjödde
schenken (geven) geve, sjinke
schenken (in het klein verkopen/... van sterke drank) versjödde
schenken (kwijtschelden) sjinke
schenker dónnetäör
schenkkan (metalen ...) tuit
schenkkurk, schenktuitje sjinker
scheper (schaapherder) → herder, → sjaopsherder, → sjièper
schepershond sjièpersjhónd
scheppen sjöppe
scheprad van watermolen meuleraad, → sjoeperaad, → sjöpraad
schepsel → sjöpsel, weze
scheren sjere
scherf sjerf
schermen sjerme
scherp, indringend van  licht of kleur II sjel
scherp kijken naar uige
scherp luisteren loestere (sjerp ...), sjpietse (de oare ...)
scherp (van smaak) bietter
scherpen → sjerpe, sjliepe, sjpietse, wètte
scherpen (haren) hare
scherpzinnig → biede(r)hand, sjerp, sjpiets
scherpzuur (sleeuw) sjliè, → vrang
scherpzuur (smaak) vriè
scherts kortswiel
scherven → gruzelemente, → heksele, kertale
schetsen sjetse
schetteren sjettere
scheur sjäör
scheur in geweven stof sjliets
scheuren riete, sjäöre
scheuren, krimpen of zwellen van hout of gesteente wèrke
scheut sjeut
scheut (uitspruitsel) sjeut, sjpier, sjpriet
scheut (valse... die uit plantenoksel wordt verwijderd) deef
scheut vloeistof guitsj, kloetsj, → platsj
scheuteling (varken) sjeuteling
scheutig → goodgaefs
schicht (mijnbouw) sjiech
schichtig kopsjuu, sjiechtig, sjuu
schier (bijna) → bienao
schiet op allè
schieten pave, sjete
schieten (hard ... tegen bal) vlempe
schietlood load, sjeetload
schietpatroon kartoesj
schietplank v.e. bakker sjeter
schietspoel waefsjpool
schiettuig sjeter
schiften sjiefte
schijf sjief
schijn sjien
schijn (schone ...) ougesjien
schijnbaar kwansies, sjienbaar
schijnbevriend kwoadvrund
schijnen (lijken) sjiene, tuine
schijnheilige → kóntekroeper(t), pilerebieter
schijnkunst →  kietsj, nao-aperiej, → naomaak, surregaat
schijnsel sjiensel
schijntje priekske, teuterleut, tuiterluit
schijnvrome → pilerebieter
schijt → kak, → I poep, → sjiet, sjtrónt
schijter (angsthaas) → bangesjieter(t)
schijterij → aafgank
schijthuis (w.c.) → sjiethoes
schijtlul (rotvent) → sjietkeel
schik (plezier) → lol, → plezeer, → sjpas
schikkelijk sjiekkelek
schikken wk. beröste, sjiekke, veuge
schikkend gemekkelek
schikking kómpremie
schil sjaal, sjèl
schild sjild
schilder (gestoelte voor de ... dat aan het dak hangt) daaksjtool
schilder (huisschilder) → sjilder
schilderen (schildwacht) II sjildere
schilderen (verven) I sjildere
schildersezel → ezel

schildersgerei om oude verflagen af te branden

 

branlamp
schildershulpmiddel ter ondersteuning v.d. pols polssjtek
schilfer fietsj, sjielfer
schilferen → aafsjilvere, bladdere, → sjielfere
schillen sjèlle
schim (geest) geis, → gesjpens, → sjièm, sjpoak
schim (schaduwbeeld) → sjièm
schimmel sjummel
schimmel (met haar...  bedekte uitwerpselen) wolknien
schimmel- of vochtplekken in spiegel (het “weer”) → sjpeik
schimpen sjampe, sjpotte
schimpend beledigen → sjokkenere
schimpscheut → sjamp
schimpscheuten (het afgeven van ...) → gesjtiechel
schinkel sjinkel
schip sjeep
schipper sjipper
schipperen sjieppere
schitteren flónkere, sjittere
schitterend brieljant
schlamm sjlam(p)
schlemiel sjlemiel
schminken → grimere, →  sjminke
schnitzel sjnietsel
schob (berging) → boet, pannesjop, → sjop
schobbejak (schurk) → sjlechreem, sjmeerkanes, sjoebbejak
schoeisel (aantrekken van opvallend, vreemd ...) aansjtevele
schoeiwand bat
schoen sjoon
schoen (instap... voor dames) moeljaer
schoen met hoge schacht/ beenkap kamasj, kemasj, → sjloebkous
schoenen (afgetrapte sloffen of ...) latsje
schoenen (bijlappen: (nieuwe zolen onder ...)) → bielappe, biesjoestere, lappe, → verzaole
schoenen (grondijzer om de onderkant v.d. ... te ontdoen van ongerechtigheden) kretsiezer
schoenen (grote bemodderde voeten/...) → platsje, → tratsje
schoenen herstellen sjoestere
schoenen insmeren met schoenpoets wiekse
schoenen van nieuwe zolen voorzien → bielappe, biesjoestere, lappe, → verzaole
schoenklomp → kallosj, sjoonsklómp
schoenlepel aantrèkker, → sjoonslepel
schoenmaker peekvot, → sjoester, → sjoonsmeker
schoenmakersdraad peekdraod
schoenmakersgaren (sterk ...) sjpinaol
schoenmakersleest → leis, → nagelsvoot
schoenmakerswerk gesjoester
schoenpoetsdoos wieksdoas
schoenriem riejsjtartel, → sjoonsreem
schoensmeer → sjoonswieks, wieks
schoensmeerborstel wieksbeursjtel
schoenveter (leren ...) riejsjtartel, → sjoonsreem
schoenwis wieksdook
schoep (van waterrad) pletsj, → sjoeffel, → sjoep
schoepenrad meuleraad, → sjoeperaad, → sjöpraad
schoer (regenbui) regesjoel, → sjoel, → sjtortbuuj
schoffelen sjoeffele
schoffelen (machinaal) benètte
schoft (schouder van viervoeter) sjoef
schoft (schurk) → sjlechreem, sjmeerkanes
schoftenstre(e)k(en) → batteravesjtreek, → kwoajóngessjtreek, loezesjtreek, → sjtröppetuèn
schok sjtoat, sjtoek
schokken sjtoekke
schokkend voortgaan sjtoeğğele
schokkeren → sjokkenere
schol (grote, platte aardkluit) sjaon
schol (honingraat, platvis) sjol
schol (ijsschots) → iessjots, → sjol, → sjots
schommel (speeltoestel) → sjoğğel
schommelen weegwage
schommelen (zittend, arm in arm, heen en weer ..., wiegelen of deinen) sjoenkele
schommelpaard → hoebbelpeerd, → sjoğğelpeerd                      
schone schijn ougesjien
schoof gerf, → sjoof, sjouf
schoof met twee banden binden jesse
schoof stro (bussel) → boesj
schooier (zwerver) → lapzjwans
school sjoal
school verzuimen plenke
schoolblijven naoblieve
schooljuffrouw juuffrouw, ónderwiezeres, → sjoaljuuffrouw
schoolmeester hièr, meister, ónderwiezer, → sjoalmeister
schoolrapport → puntelies, → sieferlies
schoon (blinkend glad en ...) blietseblank
schoon (rein) zuver
schoonbroer sjoanbroor, → zjwaoger
schoonheid → sjoanheid
schoonmaakwoede → poetskrenkde
schoonmaken zuvere
schoonvegen (met bezem) besseme, kere
schoonvegen (muntgeld dat bij het ... (keren) wordt gevonden) keergeld
schoonzuster zjwegersje
schoor (schuingeplaatste steunbalk) sjaor, II sjtiep
schoorsteen (doos of trommel naast de ... voor het bewaren v.d. houtspaanders) fiettedoas
schoorsteen op het dak sjouw
schoorsteen (trekken van ...) → I jage
schoorsteenmantel → kamien, sjouw
schoorsteenkap (beweegbare ...) sjouwegek
schoorwand bat
schoorwand (v.e. ... voorzien) batte, → bekieste
schoot sjoat
schop (graafwerktuig) → graafsjöp, sjöp, → sjteeksjöp
schop (grote, platte ... met opstaande rand) → bats
schop (trap) → sjtamp, → trap
schoppen (speelkaart) sjöppe
schoppen (trappen) sjotte, → sjtampe, → trae, → trampe, → trappe
schor (hees) → gaarsj, → graam, → heisj
schorem → krauw
schoren (schragen) sjaore
schorriemorrie → krauw
schors van boom sjaal, sjorsj
schorsen sjorsje
schorseneer sjorsjeneer
schort → sjloof, sjolk
schort (boezemstuk van ...) bozem
schorten (schelen) duje, → faele
schortenbont sjolkesjtof
schot sjeut
schot (buiten ... blijven) → doekke, → duukke, oar-oet (ziech ... houte)
schot (planken afsluiting) sjot
schot (slap...) mèlksjeut
schotel(antenne) sjotel
schoteldoek (vaatdoek) sjotel(s)plak
schots (plat stuk drijvend ijs) → iessjots, → sjol, → sjots
Schotse driepas (dans) sjottes
schouder sjouwer
schouderdoek plak, sjouwerplak
schouderklopje kómplement
schoudermantel met hoofdkap → kebao, keep, pillerien
schoudermanteltje (kort ... voor dames) pillerien
schoudervulling in kleding völling
schouw (schoorsteenmantel) → kamien, sjouw
schouwburg sjouwburg
schouwspel sjpektakel
schoven (de staande, samengebonden ... van veldvruchten) kas
schoven (het opzetten van samengebonden ... van veldvruchten) kasse
schraag sjraag, sjraeg, II sjtiep
schraag (opvouwbaar) sjrank
schraal erm, sjraol
schraal, gewiekst mannetje → hanewiekser
schraal (mager) → kleisper
schraal (nietig) miezer(t)ig
schraalhans → habsjaar
schraapijzer, schraapmes kretsiezer, sjraap, sjraper
schraapster, schraapzuchtig, inhalig, oud vrouwtje → sjrapnel, → sjrep
schrabben kretse, sjarre, → sjrabbe, → sjrape
schragen sjaore
schragende (opstaande, ... balk) sjtiel
schram (kras) → kreits
schram (varken) sjeuteling
schrander → biede(r)hand, → sjnögger
schrank (vouwbare schraag) sjrank
schransen → aankiele, sjranse
schrap (... zetten) wk. sjrap (... zètte), sjtiepe
schrapen kretse, sjarre
schraper (gierigaard) → habsjaar
schrapnel (granaatkartets) sjrapnel
schrap(p)en kretse, sjarre, → sjrabbe, → sjrape
schrappen (doorhalen) doorhole, sjrappe
schrave(le)n → sjravele
schrede → grej
schrede (grote) grej
schreef → kreits
schreeuw II keek, → kwaak
schreeuwen → keke, → kwake, sjriève
schreeuwen (hard ...) → bölke
schreeuwen van varkens kwieke
schreeuwerd → kwaakzak
schreeuwerig → sjrel, → sjrièvetig
schreeuwlelijk → kwaakzak
schreien (huilen) → II beuke, griene, → hule
schriel miezer(t)ig, → min, → sjiete
schrift (schrijfboek) kajee, sjrief, sjriefsjrief
schriftelijk bod uitbrengen insjrieve
schrijfcahier kajee, sjrief, sjriefsjrief
schrijfgeld → kwoadgeld, → sjriefgeld
schrijfstaafje van waskrijt waskrietsje
schrijfwijze → sjpelling, sjriefwies
schrijn (doodkist) → doadskies, → sjrien, → zerk
schrijnwerker → muibelmeker, → sjrienewèrker
schrijven ww. sjrieve
schrijven (geschreven stuk) sjrieves
schrikken sjriekke
schril → sjrel, → sjrièvetig
schril contrast vormen vloke
schrobben sjroebbe
schrobber, schrobbezem sjruubber
schrobzaag foeksjwans, → sjroebzaeg, → sjtoatzaeg
schroef sjroef
schroeien bläökere, sjnirke, → sjroeje
schroeven sjroeve
schroevendraaier → sjroevendrièr
schrokken → aankiele
schrokkig (inhalig) heppetig
schrompelen → krumpe, sjrumpele
schrootmolen sjrootmeule
schuchter → bluè
schudden sjöddele
schudden (heftig) sjtoekke
schudden (kaartspel) → miesje, → miezjele, → mingele
schuif sjuuf
schuif (grote hoeveelheid) köd, rizjement, → waatsj
schuifelaar toeffelaer
schuifelen sjiebbele, sjloeffe, sjufele
schuifgraf → galleriejgraaf, → sjuufgraaf
schuifslot (platte grendel) sjauw
schuilen II sjoele
schuilhouden → doekke, → duukke, oar-oet (ziech ... houte)
schuim op soep bloesj
schuimen sjoeme
schuimen (hoorbaar) broesje
“schuimpje trekken” (opzuigen en inhaleren van schuim  van dropwater) sjuumketrèkke
schuimpudding I moes
schuimspaan sjoempletsj
schuin aflopen helle
schuin tegenover sjaeres
schuin(s) (dubbelzinnig/onzedig) → sjuin(s)
schuin(s) (in schuine richting) sjraeg, → sjuin(s)
schuinsloper/ schuinsmarcheerder sjuinsmesjeerder
schuit sjuut
schuiven sjuve
schuiven (betalen) sjtoekke
schuiven (dichterbij ...) biesjuve
schuiver (uitglijder) sjuiver
schuld sjöld
schuld belijden bekinne
schuldbelijdenis sjöldbekintenis
schuldenaar poefjas, → sjöldjas
schuldenares → poefmedam, → sjöldpriej
schuldig leppig, sjöldig
schulp sjölp
schunnig sjunnig
schunnigheid zjweineriej
schuren sjoere, sjroevele
schurend onaangenaam geluid voortbrengen sjrómpe
schurend voortbewegen sjroevele
schurft bij dieren (Th.D.) roe
schurft (hekel) sjörf
schurft (huidziekte) → krets, → sjörf
schurgen sjörge
schurk → sjlechreem, sjmeerkanes
schurkpaal (voor vee in het weiland) sjoerpaol
schut (i.s.m. voor ... staan) sjöt
schutsengel → besjermingel, ingelbewaarder
schutspatroon → besjermhèllige, → petroan, petroanhèllige, sjötspetroan
schutter, beschermer, lid v.e. schutterij sjöt
schutter (hij die schiet) sjötter
schutteren (onhandig te werk gaan) → brağğele, sjöttere, sjtuntele
schutterij (blokje op de schiethark bij de schietwedstrijden v.e. ...) I bölke,  boel
schutterswezen (metershoge ijzeren paal waarop de koningsvogel is geplaatst (...)) → sjeetsjtang, vogelsjtang
schutting opsjtand, sjötting
schuur sjuur
schuurpapier glaaspepier, sjoerpepier
schuurtje, gebouwtje of afdak achter woning → boet, pannesjop, → sjop
schuw sjuu
schuwen sjuje
scout(ing) föttel, → padvinderiej, → verkènneriej
scrotum → buul
scrupuleus → sjrupeleus
secondant sikkendant
seconde sekónd
secretaire sikkertaer
sedert → saer, → sins, vanaaf
seigneur sienjäör
sein sienjaal, teike
seinwachtershuis baanhoes
seizoen → jaorgetiej, sezoen
seizoenopruiming sezoensoetverkoup
sekreet (feeks) → krağ
sekreet (w.c.) → huuske
sekse gesjlach
selderie silderie
selecteren sillektere
selecteren (zonder te ...) veurdevoots
seminarie simmenarie
seniel aafsjtendig
sensatie → senzasie
sensor veuler
september → september
serenade sirrenaad
sergeant (gereedschap) klemsjroef, → serzjant
sergeant (onderofficier) → serzjant
serieus → erns, → gemeind, → meines, → sir(re)jeus
sering meibloom
sermoen praek, → sermoan
serpent (boosaardige vrouw) → krağ
serpentine serpentien
serre saer
serveren (bedienen) → bedene
servet servèt
serviesgoed (verkoper/leurder met ...) sjotel(s)krièmer
set marmieten henkelman
set (stel van bijeenhorende voorwerpen) sjtèl
sextet sekstèt
sexueel (snel ... geprikkeld) heitbleudig, hietsig
shag sjek
shampoo sjampo
shoppen winkele
sier seer
sieraad seeraod, sjmoek
sierdek sjpreij
sierdoos kassèt
sieren sere
sierlijk illegant, seerlek
sierlijk van lichaamsbouw fien
siersel → seersel
siësta houden ungere
sifon → sefóng, zjwanenhaus
sifon (openzuigen van ... of afvoer na verstopping) foeppe
sifonzuiger foep
sigaar segaar, sjtinksjtek (neg.)
sigaar (pineut) duup, pizang
sigarenpeuk → sjtoemmel, → sjtumpke
sigarenschaartje segarekniepperke
sigaret segrèt, sjtinksjtek (neg.)
sigarettenpeuk → sjtoemmel, → sjtumpke
sigarettenpijpje reurke, segrèttereurke
sigarettenvloeitje blaedsje, vloejtje
signaal sienjaal, teike
signaalhoorn bugel
signalement → persoonsbesjrieving
signaleren sjpotte
signalist sienjaläör
signeren sienjere
signeren (bomen en slaghout ... t.b.v. verkoop (Th.D.)) vliekke
sijpelen → siepele, → ziepe
sijs (vogel) sies
sijsjeslijmer siezeliemer
sik (puntbaardje) geitesik, → puntbeerdsje, siek
sikkel → siekkel
sikkel (zware ...) hièp
sikkepit fliekker, II huij, vets
silex → vuursjtein
silicose sjtöb, → sjtöblónge
simpel (arm van geest) achterlek, dóm, → echterlek, ermeudig, → ónbenöllig, ónnuèzel, sjeel, sjtóm, sumpel
simpel (eenvoudig) → einvoudig, sumpel
simpele persoon kroot, → uèm
simuleren veurgeve
sinaasappel appelsien
sinaasappelsap zjuderaosj
sinds → saer, → sins, vanaaf
sindsdien saerdoe
Sint-Antonius feestdag Sint-Teunis
Sint-Barbara feestdag Sinte-Berb
sint-catharinabloem → herfsbloom, → katriene(r)bloom, ketrienebloom, → krizant, sinte-katriensbloom
sintel krej
sintels v.d. in de haard gestookte “klute” of “fómme” klutendrek
Sinterklaas feestdag Sinterklaos
sinterklaasavond pekskesaovend
Sint-Gerlach feestdag Sint-Gièrling
sint-juttemis (met ...) noats, → proementied (in de ...), → vanzeleve(sdaag) (... (neet))
sint-maartensfeest (uitgeholde biet met kaarslichtje b.g.v. ...) krotekop
Sint-Remigius feestdag Sintermeis
siroop sjroap
sissen (bij het braden of het door water afkoelen van heet ijzer) kiessje
Sittardenaar scheldn. laammeker
situatie peziese, sitewasie
sjachelaar, sjacheraar → sjachelaer, → sjalevaeger. → sjmous
sjalot sjerlot
sjiek (pruimtabak) → proemtebak, sjiek
sjoelbakken, sjoelen I sjoele
sjoemelen → bedrege, befoetele, → belazere, bemietere, niè
sjokken sjtoeğğele
sjouwen sjörge
sjouwen of dragen (van klein kind) pungele
skelet bein, → gebeinde, gerièmsj
skunk sjtinkdeer
sla sjla
slaaf sjlaaf
slaag sjlaeg, sjmağğe, → zjwens
slaag geven → verknauwele
slaag krijgen → gerete (ze ... kriege), → zjwens (... kriege)
slaag (pak ... geven) → verknauwele
slaan → houwe, toeffele, → verknauwele, vunkele
slaan (elkaar ...) boke
slaan (hard) → bäöme
slaan (hard ... tegen bal) vlempe
slaap (in ... sukkelen) doezele
slaapcoupé sjlaopkoepee
slaapgast → gas, → loozjee, → sjlaoper
slaapkop (zevenslaper) sjlaopkop, → zevesjläöper
slaapplaats (bed) → bèd
slaatje (voorgerecht) sjlaeke
slab(be) (ingemetselde strook lood ter afdichting v.e. reet) sjlab
slab(be) (morsdoek) sjlabber, → zeiverlepke
slabberen (morsen) gössele, sjlabbere, sjtruije
slachten sjlachte
slachter sjlechter
slachtoffer duup
slag (houw) II huij, klaats(j), oplewej, paj, petaj, sjlaag
slag (van... zijn) fig. droetzin
slagader boetsaor
slagen sjlage
slager → sjlechter
slagersboom → krómphout, sjlachlödder
slaghout (bomen en ... signeren t.b.v. verkoop (Th.D.)) vliekke
slagman sjlaeger
slagnet → sjlaagnèt, → valnèt
slagplank om ingezaaide grond te pletten pletsj
slagroom → sjlagroum
slak (sintel) krej
slak (weekdier) → sjlek
slakken v.d. in de haard gestookte “klute” of “fómme” klutendrek
slang (kruipend dier) sjlang
slang (tuin..., water...) → sjlang, II sjloek
slank fien, sjlank, zjwank
(slanke) sleutelbloem kèrkesjleutel, → sjleutelbloom
slap sjlap
slap (beurs) foak (overrijp van fruit), → kwebsj, → mörg, weik
slap schot (bij voetbal) → mèlksjeut, → watersjeut
slap, schraal bier maerepies
slapen sjlaope
slapen gaan → opvouwe (ziech ...)
slapen (kindertaal) bouze, → nana
slaper (slaapgast) → gas, → loozjee, → sjlaoper
slapie sjlaopkammeraot
slapjanus → sjlapjanes
slappe koffie brozel, sjotel(s)water
slappe, smakeloze kost maagvölling
slappeling → sjlapjanes
slavenarbeid sjlaveriej
slavernij sjlaverniej
slecht → erbermelek, kwoalek, sjlech, verwerpelek
slecht branden käöle
slecht mens hièr, → hièrsjap, pottentaot
slecht mens (slecht zedelijk gedrag) ónnöt, sjmeerkanes
slecht, minderwaardig kledingstuk →  hoddel, poemel
slecht of ruw op een viool spelen kretse
slecht/slordig gekleed poemel(t)ig
slecht uitziend, bleek persoon sjliepsjözzes
slecht voedsel, i.c. slechte drank zuig
slecht volk → krauw
slecht (weer) → II mies
slecht (zeer ...) godverlaote
slechtaard → sjlechreem, sjmeerkanes
slechte adem sjtinkaom
slechte drank kattepies, zuig
slechte koffie → gössel, sjloaper, → zuijel
slechte kwaliteit sterke drank → foezel
slechte of flauwe, oudere drank → gössel
slechte stemming krómzin
slechte tabak knaster(t)
slechte vrouw → krağ
slechte waar → boch
slechter worden verwere
slechterik → sjlechreem, sjmeerkanes
slechtheid sjlechtigheid
slechts allein, → inkel, loeter
slechts (enkel, maar) mer
slede sjlei
slede (eigengemaakte, dikhouten, gesloten ...) ieswagel
slee sjlei
sleedoorn (heester) sjlièboum
sleedoorn (oneetbare ..., kers of pruim) → kwetsj, → sjlièkrekel
sleeën sjleije
sleeën met “ieswagel” ieswagele
sleep sjleip
sleep (door paard of tractor getrokken ... om koeiendrek te spreiden) flattesjpreijer, → vèl
sleepbord om grond te effenen (landbouwwerktuig) sjleip
sleepvoeten sjloeffe
sleet → sjleet, sjlietaasj
sleeuw (van tanden) sjliè, → vrang
slempen → aankiele, sjlempe
slenk dèl, gröb, →  I kael, → sjlónt
slenteren sjlentere
slepen sjleipe
slepende houden trènere
sleper (mijnw.) sjlèpper
slet → floes
sleuf sjleuf
sleur sjleur, tuijel
sleutelbloem kèrkesjleutel, → sjleutelbloom
sleutelbos sjleutelbössel
sleutelen sjleutele
slib sjloaper
sliepuit sjliepoet
sliert lemmel, sjliert, sjlinger, zemmel
sliert haar piezel
sliertje → fra(a)njel, vedzel
sliertspel op speelplein sjure
slijk → prat, → sjliek, sjloaper
slijkerig of troebel worden van rivierwater mure
slijm (kwijl) → sjliem, → sjloever, → zeiver
slijmbal → kóntekroeper(t)
slijmklonter (fluim) → fluum, → greun, → kaatsj
slijpen → sjerpe, sjliepe, sjpietse, wètte
slijpstaal sjtaol, wètsjtaol
slijptol fleks
slijtage → sjleet, sjlietaasj
slijten → sjliete, versjliete
slik (slijk) → prat, → sjliek, sjloaper
slikken → sjliekke, → sjloekke
slim sjlauw, → sjlum
slimheid → loazigheid, sjlummigheid
slimme man → liemsjtrenger
slimmerd, slimmerik → liemsjtrenger, → sjlummerik, → sjlauwberger
slinger van uurwerk permetiekkel, riggeletäör
slinger (zwengel) → sjlinger, zjwungel
slingercaroussel →  kèttingkarresel, →  sjlingerkarresel
slingeren (hangend heen en weer ...) boemele, sjlingere
slip (glij-situatie  v.e. voertuig) → sjliep, → sjlip
slip (snijwond, uiteinde of overhangende punt v.e. kledingstuk) sjliep
slipjas → frak, → sjliepjas, → zjwalbersjtart
slippen → floetsje, → sjlieppe
slippen (uitglijden) → oetglietsje, → oetroetsje, → oetsjievele, sjlieppe, sjuitere
slippen (zich vlot en ongemerkt wegmaken) → prietsje, → sjlieppe
slippendrager (flikflooier) → kóntekroeper(t), sjlieppendraeger
slippendrager (lijkkistbegeleider) sjlieppendraeger
   
slipper (misstap) → mannäöver, miessjtap, → sjuiver
slipper (schoeisel) sjliepper, sjlipper
slippertje sjliepperke, sjlipperke
slobber sjloaper
slobberen (drinken op hoorbare wijze) lepsje, → sjloebbere, → sjlörpe
slobberen (morsen) gössele, sjlabbere, sjtruije
slobberwijn sjloebberwien
slobkous kamasj, kemasj, → sjloebkous
slodderen sjloddere
sloddervos → sjloddervos, → sjloebbermiechel
sloerie (slons) → flodder
slof (pantoffel) → pantoeffel, sjloeb
slof (sigaretten) → sjachtel, → sjloef
sloffen sjloeffe
sloffen (afgetrapte ... of schoenen) latsje
slogan → sjlagzin
slok I sjloek
slokken → sjliekke, → sjloekke
slokop → buffelaer, sjurendeersjer, → vreetzak
slons (haveloze, slordige vrouw) → flodder
slons (sliert) lemmel
slonzen → koelekatere, sjloddere
slonzig lemmeltig, naolièstig, sjlónzetig, → sjlordig
sloof (sukkel) mäön, → uèm
sloof (voorschoot) → sjloof, sjolk
sloom lanksaam, → sjloom, I traog
sloop (kussen...) → kösteek, → sjloop
slopen aafbreke
slordig naolièstig, sjlónzetig, → sjlordig
slordig drinken lepsje, → sjloebbere, → sjlörpe
slordig geklede man → sjloddervos, → sjloebbermiechel
slordig/slecht gekleed poemel(t)ig
slordig/vluchtig een potje gaarkoken of handwerken bradzjele
slordig werk leveren → koelekatere, sjloddere
slordige man → sjloddervos, → sjloebbermiechel
slordige, onverzorgde vrouw → flodder
slordigheid miessjlaag, naolièstigheid
slorpen lepsje, → sjloebbere, → sjlörpe
slot (einde) aafloup, ing, kómaaf, oet-ing, → sjlot
slot (sluittoestel) sjloot
slotschuif sjauw
sluier → sjluijer, → voal
sluik sjluuk
sluik, dun, neerhangend hoofdhaar piezelshaor
sluipen sjloepe
sluis t.b.v. watermolen → erk, → maalsjloes, → meulesjloes, → II sjloes
sluitbalk van dubbele poort → sjleetboum, → weersjhout
sluitboom achter schuurpoort hölver, → sjleetboum, → weersjhout
sluitboom (boom of balk ter afsluiting v.e. weg of pad) → sjleetboum
sluitboom op poort gringel
sluiten sjlete
sluiten (hinderlijk in en uit lopen zonder deur te ...) → poorte
sluiten (kleding) biedoon
sluitknop op beurs of tas I kniep
sluitkool (witte of rode ...) kaboetsj, → kappeshuid
sluitmand sjroetkörf
sluitsteen dèksjtein
slungel → sjpietsvenger
slungelachtig, sufferig meisje laar
slurf sjlörf
slurpen lepsje, → sjloebbere, → sjlörpe
sluw finès, liestig, → sjlauw
sluwe dief gauner, gauwdeef
sluwheid belump, → I lies, → melies
smaak sjmaak
smaak (in de ... vallen) aansjpreke, aansjtoon, bevalle
smaakvol heerlek
smachtlap → klapluiper, krintepiekker(t)
smak (grote hoeveelheid) köd, rizjement, → waatsj
smak (val) sjmaer, → sjmak, toeffel, → toervel
smakelijk appetietelek, sjmakelek
smakeloos worden van warm eten of drinken door te lang staan pruttelen → verzauwele, → verzuètere
smakeloze drank (i.c. slappe koffie) sjotel(s)water
smaken bekke, sjmake
smakken (klappend geluid met lippen/tong maken) → sjmetse
smakken (neerkwakken) → klene
smal sjmaal
smal glas bier piepke
smal, klein café knienspiep
smal (slank) fien
smalle draad sjtrank
smalle gesp aan achterzijde van broek of rok sjnal
smalle strook sjtrank
smalle vallei dèl, gröb, →  I kael, → sjlónt
smart → pien, → wiè
smartlap sjmartlap
smeden → sjmeje
smederij sjmieds
smeedhamer sjmeejhamer
smeedijzer sjmeediezer
smeel sjmeel
smeerboel → bièsteriej, → verkesjtal, zjweineriej, → zjweinesjtal
smeerlap (schurk) → sjlechreem, sjmeerkanes
smeerlapperij ónnöttigheid, sjmeerlapperiej
smeer(middel) sjmeer
smeerpoe(t)s → vètjanes
smeken sjmeke
smelten sjmilte
smeltstop sjtop
smeltwater (van sneeuw) sjnièwater
smeren sjmere
smeren (dik ...) klene
smerig II ónnöt, → sjmoetsig                                                          
smet sjmet
smetkoord, smetlijn → sjmètkaord
smetten (lijn aftekenen d.m.v. smetlijn) → aafsjmètte, → sjmètte
smid sjmeed
smidse sjmieds
smidshaard → sjmiedsbèd
smidshamer sjmeejhamer
smiecht → sjlechreem, sjmeerkanes
smi(e)spelen → sjmiespele
smiezen (in de ... hebben/krijgen) → doorhöbbe, → doorzeen, → gewaarwere, → sjmieze (in de ... höbbe/kriege)
smijten → klene, sjmiete
smoel II sjnoets, → träöt
smoesjes fiezzematente
smoeze(le)n → sjmiespele
smoezelig → sjebbig, sjmoetsig
smog sjmoğ
smokkelaar sjmoekkelaer
smook kwalm, → walm
smoor (pee, pest) → pes, sjmoor
smoordronken gela, → hagelevol
smoren sjmore
smous → sjachelaer, → sjalevaeger. → sjmous
smout sjmout
smouterham → sjmouwer
smsʼje teksberiech
smuk sjmoek
smullen → aankiele, sjmölle
smulpaap → buffelaer, sjurendeersjer, → vreetzak
smulpartij → sjarsj, → sjlemperiej, vläög
snaaien sjnagere
snaak batteraaf, → däögeneet
snaar sjnaor
snaar (sterke .../haar aan vissnoer) kreng
snaar v.e. viool kattenderm
snaarinstrument (eentonig zeurderig geluid van ...) gejengel(s)
snaarinstrument  (eentonig zeurderig spelen op een ...) jengele
snaarinstrument (tokkelaar op ...) fiedelaer
snabbel (bek, mond) sjnebbel
snackbar kaffetaria
snaken jäön
snakken (naar adem ...) sjnakke, → sjnappe
snappen sjnappe
snappen (grijpen) → griepe
snars fliekker, II huij, vets
snater → moelwerk
snateren (kletsen) → sjnatere
snauwen sjnauwe
snavel (mond) scheldn. → sjnavel, → sjnebbel
snebbig → biets
snede (huidstriem, scherp van zeis, hengellijn) sjnaod
snede (insnijding, snijwond) sjliep, → sjneej, sjneets, vaeg
snede (plak brood, snijrand op  een boek) sjneej
snede (snijkant) v.e. mes waat
snee sjliep, → sjneej, sjneets, vaeg
sneer → sjamp
sneeuw sjniè
sneeuw (fijne ...) riezelsjniè
sneeuw (modderig van smeltende ...) → matsjig
sneeuwbloem → klökske, sjnièklökske
sneeuwen I sjnieje
sneeuwen (naar binnen ...) insjnieje
sneeuwklokje → klökske, sjnièklökske
sneeuwmodder → matsj
sneeuwpop sjnièman
sneeuwruimen, sneeuwschuiven sjleije
sneeuwschuiver sjnièsjoeffel
sneeuwschuiver (wigvormige ... vóór of achter vrachtauto) sjleij
snel flot, → sjnel
snel en slordig → rasj-rasj
snel gaan sjeze
snelbinder loel, → sjnelbinder
snelbuffet kaffetaria
snelheid sjnelheid, vites
snelle loop → ren
snellen (haasten) → sjpowe
sneren sjampe
snerken (schroeien) bläökere, sjnirke, → sjroeje
snert (erwtensoep) ertesop, → sjnert
snertvent → votlook
sneu → jaomer, sjneu
sneuvelen sjneuvele
sneuzel → sjneuzel
snib(be) → blejjer, sjniebbel
snibbig → biets
snijden II sjnieje
snijden met een schaar knieppe
snijder (kleermaker) →  kleijermeker, → sjniejder, taljäör
snijkant v.e. mes waat
snijrand (op ʼn boek) sjneej
snijvlak doorsjnee
snijwond sjliep, → sjneej, sjneets, vaeg
snijwond (gapende ...) → hiep, → jaap, → juèp
snikken sjniekke
snipper fietsj
snipperen sjnieppere
snit (haar...) I koep, → sjniet
snob → behejtskrièmer, braniemeker, kale, naaksje
snoeien sjnoeje
snoeischaar (om dikke takken uit meidoornhaag te verwijderen) → tuuntang, → ulebek
snoek sjnook
snoeper (zoetekauw) → sjloekbaer
snoep(goed) I sjloek
snoepgoed (bepaald ...: suikerbrokje) krabbekop
snoepje (zuig...) → babbelaer
snoepspaartrommeltje in de vastentijd vastetrummelke
snoer → sjnoor
snoer waarmee iets gebonden wordt bingel
snoeren ww. → sjnalle, sjnore
snoeren (de mond ...) tuukke
snoet II sjnoets
snoeven (pochen) → opsjöppe
snoevend groatmechtig, naaksj
snoever → behejtskrièmer, braniemeker, kale, naaksje
snoezig sjattig
snoodaard → sjlechreem, sjmeerkanes
snor → sjnor
snorder sjnorder
snorrenkop kneveltas
snot → I sjnoets
snotaap → koetjóng
snotgootje koetsjewaegske
snotjongen → koetjóng
snotneus (neus waaruit snot druipt) → loupnaas, → sjnoepnaas, → sjnoetsnaas, → sjnoternaas
snotneus (snotjongen) → koetjóng
snottebel II koetsj, → I sjnoets
snotter → I sjnoets
snotteren sjnoetse, sjnotere
snot(ter)neus koetsjnaas
snuffelaar sjpietsmuzer
snuffelen moeze, naze
snugger biede(r)hand, sjnögger, → sjlum
snugger (van kind) nöğğer
snuif (plukje ...tabak) sjnoef
snuisterij (nietigheid) kieksjozerie, → tuiterluit
snuiten (afknippen v.e. verkoolde kaarsenpit) sjmoeğğe
snuiten (neus) oetsjnoeve, sjnoeve
snuiven sjnoeve
snurken sjnörke, I zaege
sociaal sosjaal
socialist roa
sociëteit soosjeteit (uitspraak soos-jeteit)
soda zoda
sodemieter (lichaam) I mieter
sodemieteren mietere
soep sop
soep (schuim op ...) bloesj
soep waarin de ingewanden v.h. slachtvee zijn gekookt tripsop
soepel gelenkig, flosj
soepel (licht) → liech, II lies
soepgroente → soppegreun(s)
soepie → krauw
soepkop soptas
soesa → ambras
soezen doezele, → noekke, soeze
soigneren (zʼn uiterlijk schikken) → ranzjere, → swanjere
soigneur swanjäör
soiree swaree
sok zök
sokken (dichtnaaien van ...) sjtoppe
sokophouder bingel
soldaat → miletaer, → seldaot
soldaten mansjappe
soldaten (troep ...) vouk
soldatenmutsje met gleuf sjeepke
solfège solfaesj
solide sjtevig
solist solis
solliciteren postele, sollesetere
solutie → seluse
som geld proem
somma sommarum → al-mèt-al, → oeteindelek, → sómmesemares
sommeliersmes kelnersjmets
soms (misschien) → dèks
soms, somtijds → avventoe
soort sjlaag, soort, soortement
sopje (zeepwater) luèter, → söpke, → wesjwater, → zeipsop
soppen → drenke, duipe, soppe
sorbetglas iesbeker
sorteren → rangsjiekke, ranzjere
soutane toog
souvenir aandinke, soevenier
spaak (in wiel) sjpeik
spaak (... lopen) sjpaak (... loupe)
spaan (spatel) pletsj
spaan(der) → I fiet
spaan(der)plaat sjpaanplaat
spaarvarken sjpaarverke
spaarzaam → zunig
spade → graafsjöp, sjöp, → sjteeksjöp
spaden grave
spalier sjpeleer
spalierboom → leijboum, → sjpeleerboum
spalken sjpalke
span (voorgespannen trekdieren) gesjpan, sjpan
spanhout → knevel, → vreigel
spanjolet → sjpanjelèt, → vinsterpómp
spannen sjpanne
spanningzoeker (meetwerktuig) veuler
spant daaksjtool, gebónt, sjpant
spanwijdte grej
spar sjpar
sparen sjpare
sparen in een pot potte
spartelen sjpartele
spat sjmet, → sjpat, sjpetter
spatel pletsj
spatel om pleisterwerk glad te maken gletter
spatten → sjpatte, → sjpettere
specerijen kruje
specht sjpech
specht (groene ...) mièrtsveule
specialiseren sjpissializere
specie (metsel...) II sjpies
spectaculair → opzeenbarend, II sjpektakelaer
speculaas → sjpikkelaas
speculaaspop sjpikkelaseman
speculeren (gluren, onderzoekend kijken) sjpiekkelere, → sjpienze
speeksel → judeliem (scherts.), sjpiej
speekselklonter (fluim) → fluum, → greun, → kaatsj
speelcasino kazino
speelgoedbeest knoevel
speelkaarten (voorraad (overblijvend stapeltje) ...) sjtok
speelpenning fiesje
speelpop → I poep
speelruimte → sjpeel, sjpeling
speels → bredsetig, poeppeloestig
speeltje sjpaelselke
speelveld trein
speen aan uier bij melkvee deem
speen (fop/zuig...) → loel, loetsj
speenvarken berg, sjpeenverke
speer (punt op ...) gièr
spek sjpek
spek (lange, dikke plak ...) reem
spek (stuk gebakken/ gebraden ...) I brao, sjpekbrao
spekflank v.e. varken ziej
spekje (uitgebraden ...) krepke
spekken sjpekke
speklaag (mergellaag in bakstenen huis) sjpeklaog
spektakel (rumoer) → sjpektakel
spektakel (schouwspel) sjpektakel
spekvarken (de helft van één zijde v.e. ...) vièdel
spel → sjpeel, → sjpel
spelbeurt (om de ... spelen) kabele
spelden sjpange
spelen sjpele
spelen (liefkozend ...) → foeğğele
spelen (met vuur ...) vunkele
spelen (wild ...) → battere, rölse
spelend rollen → winsjele
spelenderwijs → sjpelenderwies
speling → sjpeel, sjpeling
spelling → sjpelling, sjriefwies
spelt sjpelt
spencer sjpenzer
spenderen besjtae, → sjpendere
spenderen (geld ...) draanhange
sperma sjperma
sperren sjperre
spertijd aovendklok
sperwer sjperwer
sperwer (kleine ...) vrekel
sperzieboon breekboan, sjperzieboan
sperzieboon (gele ...) boterboan
spetter sjmet, → sjpat, sjpetter
spetteren → sjpatte, → sjpettere
speuren → sjpäöre
spichtig meisje girm
spie (kleine wig) sjpie
spie (pen bij houtverbinding) ang
spie (pin met scharnierfunctie) → ang, → teulder
spieden → sjpienze
spiegelen sjpegele
spieken → aafkieke, → sjpieke
spier → moeskel, sjpier
spiering sjpierling
spiernaakt → poedelnaaksj, → poelekernaaksj
spies I sjpies
spies (punt op ...) gièr
spijbelen plenke
spijker (korte ... met grote platte kop) plièsternagel
spijkeren negele
spijkolie sjpiekolie
spijl sjpiel
spijs (bestaande uit één gang) gerech
spijsolie sjla-olie
spijt → berouw, sjpiet
spijt (er ... van hebben) betreure
spijtig → jaomer, sjpietig
spikkel (stip) → sjpiekkel
spikkel (weerplek) → sjpeik, → waer
spiksplinternieuw → vónkelnuuj
spil sjpil
spillebe(e)n(en) sjpillebein, → sjtelt
spin sjpin
spinazie → sjpinaze
spinde sjpin
spinnen sjpinne
spinnenweb → sjpin-gewaef, → sjpinnewèb
spinnewiel → sjpinnewiel, → sjpool
spinnijdig hèlsj, → kolaeretig
spint sjpint
spion → sjpioan
spion (kijkgaatje) kiekleukske
spiraal sjpiraal
spiraalmatras/springbak van bed, bank, divan e.d. → resaorebak, → II zeef
spiritus sjpiretes
spit sjpit
spits bn. sjerp, sjpiets
spits toelopend uiteinde tump
spits (top) → sjpiets, tuup
spitsen sjpietse
spitshond sjpiets
spitskool (Chinese) sjepeng
spitskool (gekookte ...) sjpietsmoos
spitsmuis sjeermoes
spitten grave
spleet reets, → sjpleet
splijten kleve, riete, → sjpliete, → sjplietse
splijtijzer kleefiezer
splinteren sjplintere
splinternieuw → vónkelnuuj
splitsen (uiteengaan) → oetereingoon, sjeije, → sjplietse
splitsen (verdelen) → sjplietse, verdeile
splitsing van boomtakken vörk
spoed gauwigheid, iel
spoed (met gezwinde ...) → rasj-rasj
spoeddoop gièdoup
spoeden → sjpowe
spoedig sjnak
spoel sjpool
spoelen (afwassen) sjpeule
spoelen (op spoel winden) sjpole
spon sjpón
spongat in (bier)vat of ton, waardoor het kan worden gevuld (brouwerst.) → sjpónlook (völlook), → völlook (sjpónlook)
sponningschaaf rebatsjaaf
spons sjpóns
sponsor sjpónzer
spontaan óngedwónge, → vanallein
spook geis, → gesjpens, → sjièm, sjpoak
spoor sjpoor
spoorslags → reigelrech
spoorstaaf reel
Spoorwegen (Nederlandse ...) sjpoor
spoorwegovergang euverweeg
spoorwissel wiessel
sporen sjpore
sporkehout voelboum
sport (tree v.e. ladder) → sjport, → sjproot
sporten sjporte
sportief → sjappelek
sportwedstrijd metsj
spotten sjampe, sjpotte
spottend drekkig
spotternij → sjamp
spouwanker sjpouwiezer
spraak sjpraok
spraakwater wauwelwater
spraakwaterval → behejtskrièmer, lelbek, moelemeker, wauwelaer
spraakzaam gesjprièkelek
sprake sjpraoke
sprake (ter ... brengen) → gebière, → hemme, → reppe
sprakeloos → paaf, → verpoepzak
sprank sjprank
spreekgestoelte t.b.v. buuttereedner buut
spreekijzer → löliezer, moeliezer, → sjpreekiezer
spreekuur zietting
spreekvaardig gesjpräökelek
spreeuw sjprièf
spreiden sjpreije
spreken sjpreke
spreken (moeilijk verstaanbaar ...) broddele
sprenkel sjprank
sprenkelen sjprinkele
spreuk → sjpreuk, zèğswies
spriet (scheut) sjpier, sjpriet
springbak/spiraalmatras van bed, bank, divan e.d. → resaorebak, → II zeef
springen sjpringe
springen (laten .../ontploffen) appendere
springschans (ski) sjans
springstok polssjtek
sprinkhaan sjprinkhaan
sprint → sjpört, → sjprint
sprinten (hollen) → vetse
sprits sjpriets
sproeien sjproeje
sproeien (hoorbaar) broesje
sproeier broes(j)
sproet sjprotel
sprokkelen sjprokkele
sprokkelmaand → fibberwari, sjprokkelmaond
sprong sjprunk
sprookje sjprookje
spruit sjpriet
spruiten, spruitkool sjproete
spruitstuk broes(j)
spugen (braken) → kotse, sjpieje
spugen (door de mond  uitwerpen, m.n. speeksel) sjpieje
spugen (fluimen) flume, kaatsje
spuit sjpriets, sjpuit
spuiten (door nauwe doorgang) → prietsje
spuiten met een fijn straaltje sjprietse
spul sjpöl
spurt → sjpört, → sjprint
sputterend bezwaren uiten sjpoeze
spuug → judeliem (scherts.), sjpiej
spuwbak, spuwpot → kwiespedoor
sst sjsjt
staaf I sjtaaf
staafje krijt krietsje
staafje (van pen/potlood) I sjtief
staak sjtek
staak/stelt waarop iets rust sjtäönder, → sjtelt, II sjtiep
staak voor planten gaerd, → plantesjtek, → sjtek
staakboon → sjtekboan
staal sjtaol
staal (monster) mónster, sjtaol
staaltje sjtäölke
staan sjtoon
staander sjtäönder
staandevoets (terstond) → dalek, sjnak, sjtaondevoots, zoa
staar sjtaar
staarblind → sjtaereblind, → sjtekeblind
staart → sjtart, → sjtoets, → zjwans
staart (afgesneden...) → sjtoepsjtart, → sjtoets
staart (een dikke ... opzetten door de poes) zjwanse
staartstuk → sjtart, → sjtoets, → zjwans
staartziekte bij honden en katten wouf
staat sjtaot
staat (in ... zijn) kinne
staatsloterij sjtaatsloteriej
stad sjtad
stadhuis gemeintehoes, → raodhoes, → sjtadhoes
stadsdeel II wiek
stadsmuur, stadswal sjans, sjtadsmoer, → walmoer
staf (geheel van leidinggevende personen) sjtaf
staf (stok) II sjtaaf
staffelen sjtaffele
stagneren sjtagnere, sjtoekke
staken sjtake
staket(sel) sjtankètsel
stakker sjloeb, → uèm
stal voor veevoeder, tevens slaapplaats voor de knecht → vrie
stalen sjtaole
stalknecht op grote boerenhove zjweitser
stallantaarn luuch, sjtalluuch
stallen sjtalle
stalles sjtalles
stalletje (marktkraam) kraom
stam sjtam
stam (familiegeslacht) sjtam, sjtok
stamboon sjtroekboan
stamelen hağğele, → sjtamele
stamhuis gesjlach
stammen sjtamme
stamp → sjtamp, → trap
stampen → sjtampe, → trae, → trampe, → trappe
stamper sjtamper
stamper om voedsel mee te prakken → kwètsjer, sjtamper
stampij (kabaal) kèrmes, → sjpektakel
stampij (ruzie) bent
stampij veroorzaken sjtöbbe (... goon)
stampvol bäöretigvol, → bómmevol, → euvervol, kletvol, sjtampevol
stamtafel → sjtamtaofel
stamvader veurvader
stand (houding) sjtand
stand (kraam op tentoonstelling) sjtend
stand (tot ... brengen) bolwèrke, oetriechte
standaard → ezel, → sjtäönder
standaardvlag baneer
standbeeld sjtambeeld
standhouden bolwèrke, doorbiete, doorzètte, oethoute, oetzinge, → paolhoute, → pinhoute, volhoute
standje (vermaning) sjtendsje
standplaats sjtaonplaats
standpunt (opvatting) bedunk, meining, oordeil
standvastig volsjtendig
stang sjtang
stangen (opjutten) → opsjtange
stank sjtank
stap (op ...) jats (op ...), → roets (op de ...), → sjiep (op ...), sjtap (op ...)
stap (schrede) grej, → sjtap, trae
stapel (hoop) houp
stapelen berme, huipe, → ophuipe
stapelgek → peerdgek
stappen sjtappe, trae
stappen (man die graag gaat ...) jatsbaer
stappen (pierewaaien) → bambezjere
stappen (vrouw die graag gaat ...) → jats
stapper (pierewaaier) → bambezjäör, gäönder, jatser(t), klengelaer
star II sjtief, sjtrak
start → aanzat, → aanzèt, inzat, sjtart
starten aanvange, → beginne, opzètte, sjtarte
starten (apparaat) aanzètte
startend ondernemer aansjpender
starthouding sjprunk
statie (afbeelding v.d.  stopplaatsen langs Christus’ kruisweg) → sjtase
statig sjiek, → sjtaats
station → sjtase
stationair sjtasjenaer
status sjtates
statuten sjtatute
staven ww. grónne
steeds → ummer(toe)
steeg → gats, → sjteeg
steek sjteek
steekkarretje → sjteekkerke
steekpan → pan, → sjteekpan
steekpenning sjmeergeld
steekvlieg paersjvleeg, → praom, → proan, sjteekvleeg
steekwagentje → sjteekkerke
steekwagentje t.b.v. volle zakken zakkewegelke
steel sjteel
steel van zicht/kleine zeis gewerf
steen sjtein
steen (grote ...) klauw, knab
steenbakker briekkebekker
steenbreek (plant) baevernel
steengalerij in groeve/mijn sjtol
steenhouwer sjteinhuijer
steenkolenmijn → koel, kolemien, → mien
steenkool kaol
steenkool (brokken ...) → klotkole, → sjtökkoal
(steenkool)houwer huijer
steenlaag in groeve/mijn sjtol
steenmarter fewien, flewien
steenpuist (grote ...) → bloodzjwaer, neugenuiger
(steen)vrucht (pit (of zaadkorrel) van ...) → knoep, koon
steenvruchten (de gezamenlijke ...) sjteingood
steenweg → kassej, → sjteiweeg
steenworp →  kattesjprunk, → sjteinwörp, wörpwaegs
steenworp (een ... afstand, een ... ver) wörpwaegs
steiger → sjtèllaasj, → sjtèlling, → sjtieger
steil (bv. haar) → huubsj, → sjtiel
steil gedeelte v.e. helling I kniep
steilte hank, kleef, → klum
stek (loot) → aafzètsel, sjeut, → sjtek
stekeblind → sjtaereblind, → sjtekeblind
stekelbaarsje sjtekelke
steken sjteke
steken (blijven ...) sjtoekke
stekende brommug knozel
stekken sjtekke
stel (hoeveelheid) deil
stel (paar) sjtèl
stelen → klauwe, tiekke
stellage (steiger) → sjtèllaasj, → sjtèlling, → sjtieger
stellen sjtèlle
stellig allerdings, degelek, → persee, I wies
stellige, mondelinge belofte → zèğğesweurd (op ...)
stelling (steiger) → sjtèllaasj, → sjtèlling, → sjtieger
stellingname sjtèlling
stelregel prinsiep
stelselmatig siestematies, → sjtèlselmaotig
stelt (loopstaak met dwarsklamp) sjtelt
stelt onder karboom dam
stelt (staak waarop iets rust) sjtäönder, → sjtelt, II sjtiep
stelt(en) (lang(e), smal(le) be(e)n(en) (ledema(a)t(en))) sjpillebein, → sjtelt
stemmen sjtumme
stemmig besjeije, sjtummig
stemming (gezindheid) geis, geveul
stemming (in goede ...) waalgemood
stemming (slechte ...) krómzin
stempelen sjtempele
stemsleutel sjtumvörk
stencil sjtenzel
stenen opstap voor de ingang v.e. huis sjtoep
stenen pot om zuurkool te bewaren kappesbaar
stenen (van steen) sjteine
stengel sjtengel
stengel (bv. kaneel) piepke
steppen rollere
ster sjter
sterk sjterk, sjtevig
sterk haar/snaar aan vissnoer kreng
sterk kauwen kuje
sterk (kras, ongeloofwaardig) óngeluifwaerdig, sjterk, → sjtug
sterk vereerd gekwaffeerd, →  gruètsj
sterke flinke (onbeholpen) man → kadèt, → weules
sterkedrank gediesteleerd, sjterkendrank
sterkedrank (in het klein verkopen/schenken van ...) versjödde
sterkte krach, sjterkde
sterveling kristezièl
sterven → doadgoon
stervormig of straalsgewijs van metselwerk zjwank
steunbalk (schuingeplaatst) sjaor, II sjtiep
steunder sjtäönder
steunen sjteune
steunen in een mening óndersjrieve, sjtieve
steunen (kreunen) kume
steunhout voor draagboom v.e. kar → II sjtiep, → sjtumpel
steunpunt (om ʼn ...  doen draaien) winsjele
steunstok(je) voor planten gaerd, → plantesjtek, → sjtek
steuntrekken trèkke
steuntrekkende werkloze sjtempelaer
stevelen sjtevele
Steven (fijn wittebrood in de vorm v.e. man (‘Steven’) in de Sint Nicolaastijd) sjteve
stevig forsj, godsgenadig, sjtevig
stevig (duurzaam) sjterk
stevig en breed gebouwde man → geblokde
stevigheid verhout
sticht (klooster) kloaster, I sjtief
stichten sjtiechte
sticker → plekpleetsje, → sjtikker
stiefbroer sjteefbroor
stiekem → heimelek, heimsj, verdèk
stiekem (al spelend) pijn doen toeke
stiekem (iemand die ... vrouwen betast) veuler, votteveul(d)er
stiekemerd heimsj, sjtiekemert
stiel (ambacht) → ambach
stier duur, sjteer
stier (penis v.d.  ...) durepiezzel
stierachtig (onhandelbaar, lomp) sjteretig
stierlijk → areigel, ónwies, sjteerlek                                                             
stift I sjtief
stiften (bal over doelman heenwippen) sjtiefte
stijf II sjtief, sjtrak, sjtram
stijf, houterig manspersoon remmel
stijf, houterig vrouwspersoon → print
stijf, niet lenig manspersoon prengel
stijf persoon scherts. hout
stijf pretentieus vrouwmens perneutsj
stijfheid sjtievigheid
stijfkop → sjterekop, → sjtiefkop
stijfkoppig → eiveldig, haarwillig, weersj
stijfsel → sjtiefsel
stijgen opgoon, sjtiege
stijl sjtiel
stijve, ontoeschietelijke man →  klaos
stijven sjtieve
stikdonker → peekduuster, sjtiekkeduuster
stikken sjmore, sjtiekke
stikken (naar de maan lopen) fig. bloze
stil → koesj, sjtil
stil vertrekken oetp(r)ietsje
stil (wees ...) sjsjt
stilaan allenkelek, gaondeweg, → lanksemerhand, mèt-en-mèt, ónderhand, mèttertied
stilhouden sjtoppe
stille (rechercheur) risjersjäör
stilletje kaksjtool, → nachsjtool, → sjtèllingske
stilstaand sjtasjenaer
stilte sjtilde
stinkende gouwe vrattelekroed
stinkerd sjtinkbaer, sjtinkert
stinkkaas → Herfse kiès, → rómmedoe, → sjtinkkiès
stip → sjpiekkel
stip (dikke ...) toep
stippel → sjpiekkel
stipt → haorfien, kloksjlaag
stiptheid genauwigheid
stoeibank rölkesmood
stoeien → kroewe, rölse
stoel sjtool
stoel (houten leuning...  met hoge rug, zetel) zedelaer
stoelbekleding opvullen borere
stoelpoot sjtoolpoat, sjtumpel
stoep sjtoep
stoep (verhard pad) tussen hoeve en mestvaalt sjprunk
stoepier → akwizitäör, sjtoepjee
stoeptegel → sjtoepsjtein
stoere, flinke vent manskeel
stoet → kortaesj, → optoch, toch
stoethaspel baresjörger, → brağğelaer, briekkebekker
stof (massa zeer kleine, droge deeltjes, stoflongziekte) sjtöb
stof (materie, geweven goed, gespreksstof) sjtof
stoffen (stof afnemen) sjtöbbe
stoffen (voorzien van kleren en ...) oetsjtoffere
stoffer (pocher) → behejtskrièmer, braniemeker, kale, naaksje, sjtoeffer
stofferen sjtoffere
stofferen (opvullen en ... van zittingen) polstere
stofkwast → kwiespel, → plumo
stoflongziekte sjtöb, → sjtöblónge
stofregen → sjtöbrege, → viezel, zauwelrege
stofschaar kniepsjièr
stofstrook van borduurwerk banddook
stok (dikke ...) prengel
stok (gespleten ... om iets tussen te klemmen) kläöf
stok (hout) → kuul, → sjtek
stok in takkenbos om er stevigheid aan te geven → sjanseknöppel
stok (kaartspel) sjtok
stok om mee te slaan → knöppel, prengel, → remmel
stokboon → sjtekboan
stoken (flink ... en branden) bläöke
stoken (opruien) → sjtiechele
stoken (vuur) heitse, sjtoke
stoker (in dienstbetrekking) op middeleeuws kasteel vunker
stoker (opruier) → sjteuker(t)
stokken (stagneren) sjtagnere, sjtoekke
stokpaardje → I fiemel, → sjtokpaerdsje, tiek, zjwaak
stol (kerst...) keersjsjtol, sjtol
stollen belevere, sjtolle
stolp → sjtölp
stom (beperkt van verstand) achterlek, dóm, ónbenöllig, sjeel, sjtóm
stomdronken gela, → hagelevol
stomen sjtoume
stommel (restje) → sjtoemmel, → sjtumpke
stommelen sjtómmele
stommeling, stommerik → äöf(ko), kophout
stomp sjtómp
stomp (stoot) sjtoat, sjtoek
stompen sjtoate
stompje → sjtoemmel, → sjtumpke
stompstaart → sjtoepsjtart, → sjtoets
stompzinnig sjtóm
stomweg → dóm-eweg
stoof (vuurkastje als voetverwarmer) sjtoof
stook (voorraad brandstof), stookhok, stookplaats sjtokes
stoom sjtoum, zjwaam
stoom (door ... aangedreven dorsmachine) → dampkas
stoomketel → dampketel
stoot (knappe meid) sjpetter, → sjtoat, → sjtök
stoot (stomp) sjtoat, sjtoek
stootband (geboorde ... aan kledingstuk) sjtoatband
stootbeitel t.b.v. mergelwinning → bergboum, → sjtoatiezer
stootblok sjtoatbok
stootijzer t.b.v. mergelwinning → bergboum, → sjtoatiezer
stootzaag foeksjwans, → sjroebzaeg, → sjtoatzaeg
stop sjtop
stop (halt) ho, hu, → juuh, → sjtop
stoppage sjtoppaasj
stoppel → sjtoeppel, → sjtoppel
stoppelhaar(dracht) sjtoeppele
stoppelland (ondiep omgeploegd  ...) bèlk
stoppelploeg → braobender, → sjtoppelploog
stoppelploegen bèlke, → sjtoppelploge
stoppels van afgemaaid graan, doorgroeid met onkruid II puim(e)
stoppen → oetsjeije, → ophoute, ophuère, sjtoppe
stopperspil sjpil, → sjtoppersjpil
stopwerk genièds, niè(j)werk, sjtopwerk
store → sjtaor, → zjallezie, → zónnesjerm
storen hingere, sjtuère
storm sjtörm
stormlantaarn luuch
stortbui regesjoel, → sjoel, → sjtortbuuj
storten sjtorte
stortkar → kiepkar, → sjlaagskar
stortregenen kaanjele, sjtortregene, zeike
stoten sjtoate
stotend schudden sjtoeğğele
stotteren → aansjtoate, → sjtottere, → sjtroddele
stout → óndeugetig, → sjtout
stoven sjtove
stoven (langdurig ... van spijs) → zuètere
straal sjtraol
straal (dikke) guitsj
straal (totaal) → gans, sjtraol
straalbezopen gela, → hagelevol
straalsgewijs of stervormig van metselwerk zjwank
straat I sjtraot
straatarm bedelerm
straatbezem → bessem, → keerbeursjtel, sjtraotebessem
straatgoot göt
straathond → drekbakkeras, fök
straatjongen sjtraotjónk
straatkei → klinker, plavej, sjtraotsjtein
straatloper → bambezjäör, jatser(t), klengelaer, sjtraoteluiper
straatprostituée sjtoephoor
straatsteen → klinker, plavej, sjtraotsjtein
straattype (veel op straat verkerende, eigenaardige  en daardoor bekende figuur)

→ göthièr, → pertrèt

straatvuil sjtraotendrek
straatweg (verharde ...) → kassej, → sjteiweeg
strabant (brutaal) → vrech
straf (afstraffing) I boete, sjtraof
straf (krachtig/hard) sjtreng
straffeloos óngesjtraof
straffen sjtraove
strafschop penantie
strak II sjtief, sjtrak
straks sjtrak
stralen sjtraole
stram sjtram
strand sjtrand
strapatsen → kattepoekkele
streber sjtreber
streek (contreien) → kóntreije, sjtreek, umsjtreke
streek (geheel van ...) undersjtebove (ʼt ...)
streek (kunstje) kunske, → truuk
streektaal dialek, sjtreektaal
streep lien, → kreits
streepjesbroek → sjtriepebrook
streepjeskatoen kattenaat
streepsteken lietsje
streken (fratsen) → kattepoekkele
strekken (tot eer ...) sere
strekking beteikenis, sjtrèkking, tenäör
strelen → aje, → fiènse, käöre
streling aaj
stremmen klóntere, →  knöltere, sjtremme
stremsel rinsel, sjtremsel
streng (gevlochten garen of haar) sjtrank
streng (koud) bietter
streng (niet toegevend) sjtreng
streng opvoeden (van kinderen) → aekstere, → dressere, korthoute,  → kristelière
streven (... naar) uige (... op)
strijd gevech, sjtried
strijd (de ... aangaan) draangoon
strijd (de/een  ... verliezen) draangoon, draankriege
strijd (een ... winnen) draanzètte
strijd (in ... zijn met) → indroesje (... tege), → insjtrieje (... tege)
strijden → bentele, sjtrieje
strijkbout sjtriekiezer
strijken langs aansjtrieke
strijkgoed II sjtriek, sjtriekgood
strijklicht sjeerleech
strijkmachine I mangel
strijkstok riel, sjtrieksjtek
strik (gebakje in strikvorm) → nónnevot, → I sjtriek
strik (haarversiering) I sjtriek
strik in touw, draad of lint sjtröp
strik (wildval) → I sjtriek, → sjtröp
strikje (vlinderdas) nóndedzju
strikken sjtriekke, sjtröppe
strikken (breien) → breije, → sjtriekke
stro sjtruè
stro (in water geweekt ... als geneeskrachtig middel tegen wintervoeten) haversjtruè
stro (kort gesneden) heksel
stro onder het vee spreiden sjtruije
strobos sjtruèwösj
strodok I poep, sjtruèpoep
strodokken (het aanbrengen van ...) poeppe
stroef I sjtroef, vriè
stroef (sleeuw van tanden) sjliè, → vrang
strofe koeplèt, kómplèt
strohalm sjtruèsjpier
strohoed sjtruèʼnhood
stromen sjtruime
stroming sjtroum, sjtruiming
stroming (vloeiing) vlood
strompelen → sjravele, → sjtrómpele, taffele
stronk → sjtorkel, → sjtrónk
stront → kak, → I poep, → sjiet, sjtrónt
strontemmer (in kolenmijn) kiebbel, → sjtrónt(s)kiebbel
strontje (zweertje aan ooglid) sjtruntsje, → waegesjeet, → war
strooiauto → sjtruijwage(l), → zoutsjtruijer
strooibiljet pamflèt, sjtruijbieljèt
strooien bn. sjtruè(‘n)
strooien ww. sjtruije
strooien bijenkorf biejekaar, biejekörf, → kaar
strooisel van bloemen en bladeren b.g.v. processie (brónk) sjtruijtsel
strooisellaag voor veestal sjtruijtsel
strook sjtrook
strook landbouwgrond en het daarop staande gewas sjtrouw
strook (smalle ...) sjtrank
stroom (elektriciteit) → illektriek, → sjtroum
stroom (stroming) sjtroum, sjtruiming
stroop sjroap
stroop (grote (voorraad)pot voor ...) sjroapsbaar
strooplikken → fiènsele, sjroapsjmere
strooppot (van blik) sjroapsdöppe
strooptoet (met stroop besmeurde mond (kind)) sjroapsmoel
strop (belhamel) batteraaf, → däögeneet, sjtrop
strop (financiële tegenslag, lus, strik in touw, lint) sjtröp
strop (lusje aan handdoek, jas) → lös, → sjtröp
strop (wildstrik) → I sjtriek, → sjtröp
stropdas → biend, → krevat, → sjlieps
stropen sjtruipe
stropop I poep, sjtruèpoep
stroppen sjtröppe
strot(tenhoofd) → görgel, sjtroot
struik → hièster, sjtroek
struikelen sjtrukele
stucwerk plièsterwerk
studeren sjtudere
stuf gum
stug (onbuigzaam) sjtug
stug (ongeloofwaardig) óngeluifwaerdig, sjterk, → sjtug
stuik sjtoat, sjtoek
stuip(trekking) sjtuup(trèkking)
stuitbeen → sjtuutbein
stuiten (stoten) sjtoate
stuiten (tegenhouden) sjtute
stuiteren sjtutere
stuitje → sjtuutbein
stuitknikker sjtuter
stuiven sjtöbbe
stuiver knab, → sjtuver
stuk sjtök
stuk (defect) → fetuuj
stuk (knappe meid) sjpetter, → sjtoat, → sjtök
stukadoor → plekker, → plièsterman, sjtukedoor
stukadoor (opzetijzer van ...) → plek-iezer, → sjpervel
stukadoren, stuken → plekke, → plièstere, → sjtuke
stukgoed klot, sjtökgood
stukken (in ...  delen (hakken en snijden) van geslacht vee) sjtökkere
stukken/lappen opzetten op kleding/textiele stoffen sjtökkere
stukkool → klotkole, → sjtökkoal
stukmaken → vertestewere
stuktrekken I euvertrèkke
stumper sjtumper(t), → uèm
stumperen → brağğele
stuntelen → brağğele, sjöttere, sjtuntele
stunten sjtunte
sturen sjiekke, sjture
stut waarop iets rust sjtäönder, → sjtelt, II sjtiep
stutten sjaore, → sjrage, sjtiepe, → sjtutte
stuurman sjtuurman
stuurs → eiveldig, haarwillig, → sjrauw, weersj
stuurs mens eigenheimer, → ossekop
stuurse, plompe vrouw tram
subiet → dalek, sebiet, sjnak, sjtaondevoots, zoa
subtiel fien
succes suukses
successievelijk veurdevoots
sucrose soekker
sudderen (zachtjes koken) pröttele, → zuètere
suf suuf
sufferd → äöf(ko), kophout, → uèm
sufferig vermakelijk figuur → druège, druègkloat, → druif
suiker soekker
suikerbakker bankètbekker, → kóndietter, soekkerbekker
suikerbrokje (bep. snoepgoed) krabbekop
suikerdot t.b.v. zuigeling soekkerloetsj
suikerklontje → klötsje, → soekkerklötsje
suikermuisjes moezekeutelkes
suikerspin sjpinnekop
suikerstok → soekkersjtaaf
suikertje suukkerke
suikerzakje → soekkertuutsje
suikerziekte → soekker, → soekkerkrenkde
suisse → koarezel, → swies
suizen roesje, soeze, zoeze
sujet gauner, gauwdeef
sukkel → uèm
sukkelaar baresjörger, → brağğelaer
sukkelen bij het werk thuis → tutte(le)
sukkelen (kwakkelen) → kwağğele, → suukkele
sul (al te goed mens) kauf, kaufmozes, → uèm
superieur → mièrdere, superjäör
suppleant → plaatsvervenger, → ramplesant, rezerf, → suuppliant
supporter suupporter
surrogaat →  kietsj, nao-aperiej, → naomaak, surregaat
surrogaatkoffie → moekkefoek, → sikerei
suspensoir suspenzwaar, → tok
symbool siembool
symfonie simfonie
sympathiek simpetiek
sympathisant aanhenger, simpatizant
symposium simpozium
symptoom versjiensel
synagoge judekèrk
synoniem sienneniem
systeem besjtèl, → siesteem, sjtèlsel
systematisch siestematies, → sjtèlselmaotig