v 0.9

 

schinopgeul003 kl

In een vooroverleg in het voorjaar van 1997, met voorzitter Fon Weusten van de heemkundevereniging in Schin op Geul, zegde deze toe 'n aantal autochtone bewoners van de gemeenschap Schin op Geul, Strucht, Oud-Valkenburg en Walem te benaderen, die als representatief voor onze doelstelling konden worden aangemerkt.Ook hier werd verzocht om zegslieden, die waren geboren en getogen in Schin op Geul of directe omgeving en thuis steeds hun moedertaal hadden gesproken.Daarvoor stelden zich vervolgens beschikbaar:

 

 mevrouw Els Steinbusch-Erven, winkelierster te Schin op Geul

mevrouw Tonia Eygelshoven-Huntjens, pensionhoudster te Schin op Geul (geboren te Ransdaal)

de heer Gier Cuypers, veehouder te Schin op Geul

de heer Jacques Eijssen, bankemployé te Schin op Geul

de heer Dré Kicken, rijksambtenaar te Strucht (geboren te Ransdaade heer Guus Ruypers, landbouwer te Walem (geboren te Klimmen

 

Op 29 september 1997 kwam deze groep voor het eerst bij elkaar en tijdens 5 avonden in het najaar 1997 en de winter 1997-1998 werd spontaan 'plat gekald'.Al gauw werd duidelijk dat de meesten in Schin op Geul waren geboren en getogen, maar ook, dat de een de lagere school in Ransdaal had gevolgd en de ander in Klimmen, dat de een steeds in Walem had gewoond en de ander van kindsaf in Schin op Geul. Deze aspecten kwamen tot uitdrukking in kleine verschillen bij het gebruik van de moedertaal en dit werd door eenieder onderkend en geaccepteerd. Zo mogelijk werden deze kleine onderlinge verschillen bij de verslaglegging geregistreerd.Zo kwamen we uiteindelijk tot de hierna volgende samenvatting van verschillen tussen het Valkenburgs en de moederspraak van Schin op Geul en omgeving.We mochten een duidelijke structuur in het dialect van Schin op Geul vaststellen, waarbij overduidelijk de 'uitlopers' van het Ripuarisch overgangsgebied' uit oostelijke richting werden gehoord.In het hiernavolgende klanken-overzicht staat als kolom-aanduiding Schin op Geul en enkele verschillen in de richting van Walem, Klimmen en Ransdaal zijn aangegeven met de afkorting W-K-R.

Onze waardering en dank gaat uit naar de leden van de gespreksgroep Schin op Geul voor hun inbreng en daardoor hun aandeel in de totstandkoming van de 'Vallekebergsen Dieksjenaer'.

 
 
 

Valkenburg Schin op Geul W-K-R   Valkenburg Schin op Geul W-K-R
             
ee ~* ae ~     -ek  -ich   
sjpreke sjpraeke     dalek  dalich   
sjteke sjtaeke     akelek  akelich   
keel kael     dinkelek  dinkelich   
geel gael     heimelek  heimelich   
tege taege     geweunlek  geweunlich  
neve naeve          
        -r- ---   
eu ~* äö ~     voert  voet   
eupene äöpene     doorsj  doosj   
deun däön     gaarsj  gaasj   
beuvesjte bäövesjte     deersje  daesje   
        beursjtel  beusjtel   
oo ~* ao ~     ièrsjte  ièsjte  iësjte 
koke kaoke          
sjtoke sjtaoke     -sj-  -j-   
look laok     beutsje  beutje   
goon gaon     bietsje  bietje   
ope aope     fuitsje  fuitje   
ove aove     geudsje  geudje   
        häördsje  häördje   
oo \ oa \     paedsje  paedje   
krote kroate          
note noate     -s-  -sj   
        gediechske  gedichsjke   
ie kk\ i \     hökske  höksjke   
iech ich     keukske  keuksjke   
miech mich     plaats  plaatsj   
sjtriekke sjtrikke     waegske  waegsjke   
bies bis      pestoar  pesjtoar   
gediech  gedich           
wiet  wit      -nd- -ng-   
        ónder  ónger   
o \ ó \     ander  anger   
loch  lóch     zónder  zónger  
gegolle  gególle     andersj  angesj   
dorsj  dósj (durfde )      ónderein  óngerein   
             
è ~ i ~     ---  -t-   
kèrk ∂ kirk ∂     bèste  bètste   
wèrke ∂ wirke ∂     kruus  kruuts   
             
        --- -r-  
        debie derbie  
        deneve dernaeve  

Losse verschillen

Valkenburg Schin op Geul
beuk beuker (boeken)
daverwaad  daverwatsj
door durch
eint ènt
gebruuk gebroek
gedoons gedeuns
lièg leeg
nei nae
niesjeke nichsjke
lèttersj lèttere
potdook druègdook
reloozje oer
riejsjtartel sjoonsreem
sjotel sjóttel
temat temaat
es-of of-wen(t)
woa wo
sjloek~ sjloech~

Verschillen in werkwoordsvormen

Valkenburg Schin op Geul W - K - R
praeke praedige  
gehuèrd gehoord  
gemaak gemak  
hae deeg hae doog  
gezeuk gezóch  
d'r doon v'r dunt v'r dónt
v'r sjtoon v'r sjtunt v'r sjtónt
v'r goon v'r gunt v'r gónt
doe höbs doe has  
hae haet hae haat  
meins te? mèns te?  
(ge)gete gaete  
(ge)krege kraege  
gekómme kómme  
geloetsj geloesj  

Bijzondere vormen

Valkenburg Schin op Geul
aan de grónd a g'n aerd
in 't veld i ge veld
in mien geval i mie geval
in de koalef in g'ne koalef
op 't daak op g'n daak

Eigennamen

 • Lidwoord d'r voor een mannelijke voornaam:
  • d'r Frans
  • d'r Dré
  • d'r Lei
 • Lidwoord d'r voor familienaam:
  • d'r Uèrling
  • d'r Pasman
  • d'r Sjtas
 • Lidwoord 't voor een vrouwelijke voornaam:
  • 't Fien
  • 't Els
  • 't Mia
 • Familienaam: -rs wordt -sj:
  • Beckers → Beckesj
  • Ruypers → Ruypesj
  • Cuypers → Cuupesj
 • Familienaam: -s vervalt:
  • Pasmans → Pasman
  • Comans → Coman
  • Uèrlings → Uèrling
 • Familienaam op -en → -en vervalt:
  • Els Erven → 't Els Erf
  • Dré Kicken → d'r Dré Kick
  • Vic Eyssen → d'r Vick Eys